Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Szybsze działanie zestawów prętów i inne ulepszenia zbrojenia

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Szybsze działanie zestawów prętów i inne ulepszenia zbrojenia

Szybsze działanie zestawów prętów i inne ulepszenia zbrojenia

Tekla Structures 2018 zawiera wiele istotnych ulepszeń zbrojenia. Na przykład ulepszono wybieranie, numerację i grupowanie prętów w zestawie prętów.

Ulepszenia wydajności zestawów prętów

W Tekla Structures 2018 wprowadzono wiele udoskonaleń, które poprawiają wydajność modeli zawierających zestawy prętów. Na przykład numeracja i wybieranie zestawów prętów, otwieranie widoków modelu 3D oraz tworzenie i otwieranie rysunków zestawczych działają teraz szybciej. Pręty w zestawach prętów nie są też ponownie generowane tak często, jak poprzednio, co wpływa na poprawę wydajności.

Nowe przełączniki wyboru

Tekla Structures 2018 zawiera trzy nowe przełączniki wyboru do wybierania prętów w zestawie prętów.

Za pomocą tych przełączników można wybierać całe zestawy prętów, grupy prętów w zestawie prętów lub pojedyncze pręty w zestawie prętów.

Teraz można ukrywać, badać i raportować indywidualne pręty lub grupy prętów w zestawach prętów oraz definiować dla nich atrybuty użytkownika. Należy pamiętać, że na przykład nie można usuwać, kopiować ani przesuwać poszczególnych prętów w zestawie prętów lub grup prętów, ani zmienić ich fazy.

Wszystkie trzy nowe przełączniki wyboru pozwalają również wybierać pojedyncze pręty zbrojeniowe, grupy prętów, siatki zbrojeniowe i struny.

Dodawanie lic ramion do zestawów prętów

Aby łatwo dodać nowe lica ramion do wybranego zestawu prętów i utworzyć pręty zbrojeniowe na licach ramion, można teraz kliknij nowy przycisk na kontekstowym pasku narzędzi:.

Następnie należy wybrać poszczególne płaszczyzny elementu betonowego lub obiektu wylewanego, na których chcesz utworzyć nowe lico ramienia z prętami zbrojeniowymi. Można również wybrać płaszczyzny zakrzywione.

Ulepszenia linii podziału zestawu prętów

Pionowe linie podziału zestawu prętów działają teraz także w wewnętrznych i zewnętrznych narożnikach obiektów betonowych. Linie podziału mogą być używane na przykład do tworzenia haków o stałych długościach ramienia.

Grupowanie prętów w zestawach prętów

 • Automatyczne grupy prętów w obrębie zestawów prętów mogą teraz zawierać podobne pręty z kilku przyległych stref rozstawów. Aby to umożliwić, wybierz dla nowej opcji zaawansowanej XS_​REBARSET_​ENABLE_​BAR_​GROUPING_​WHEN_​SPACING_​DIFFERS ustawienie TRUE.
 • Te same atrybuty użytkownika, które wpływają na numerację, oddziałują teraz na grupowanie prętów z zestawów prętów. Jeśli tego rodzaju atrybut użytkownika zostanie zdefiniowany dla pojedynczego pręta, grupa, do której należy ten pręt, zostanie rozgrupowana.

Numery pozycji dla prętów w liniowo zbieżnych zastawach prętów

Tekla Structures 2018 zawiera wiele nowych ustawień, których można używać do określania i wyświetlania numerów pozycji dla prętów w zestawach prętów na rysunkach i w raportach.

Numeracja siatek zbrojeniowych

Nowa opcja zaawansowana XS_IGNORE_​CROSSBAR_​LOCATION_​IN_​REBAR_​MESH_​NUMBERING służy do określania, czy położenie poprzecznych prętów (np. powyżej lub poniżej głównych prętów) wpływa na numerację siatek zbrojeniowych. Wartością domyślną jest FALSE , co oznacza, że położenie prętów poprzecznych jest brane pod uwagę w numeracji siatek. Siatki identyczne pod innymi względami otrzymują różne numery, jeśli są pręty poprzeczne znajdują się po różnych stronach prętów głównych.

Ulepszenia zbrojenia na rysunkach

Tekla Structures 2018 zawiera pewne ulepszenia zachowanie i wyglądu zbrojenia, takie jak zapobieganie nakładania się prętów zbrojeniowych, nowa opcja wyświetlania pojedynczych linii z pełnymi końcami i linie ciągłe na końcach prętów zbrojeniowych.

Pręty zbrojeniowe nie pokrywają się już na rysunkach

 • Wszystkie grupy prętów zbrojeniowych są teraz poprawnie dopasowywane i widoczne, gdy opcja Widoczność prętów zbrojeniowych w grupie ma wartość pręt w środku grupy. Wcześniej grup prętów zbrojeniowych były dopasowywane tylko wtedy, gdy istniały dwie warstwy prętów i program Tekla Structures często umieszczał pręty z różnych grup jedne nad drugimi na rysunkach. Wizualnie, nie można było mieć pewności, czy wszystkie pręty były widoczne i trzeba było dużo ręcznej pracy, aby oczyścić rysunek.

  W poniższym przykładzie znajdują się trzy podobne grupy prętów jedna nad drugą w modelu. Na rysunku jeden pręt w środku grupy jest teraz wyświetlany dla każdej z nich.

Nowa opcja prezentacji prętów zbrojeniowych: pojedyncza linia z pełnymi końcami

 • Dodano nową opcję pojedyncza linia z pełnymi końcami w prezentacji prętów zbrojeniowych specjalnie do użytku w widokach przekrojów. Ta opcja umożliwia wyświetlenie różnych prezentacji prętów równoległych i prostopadłych.

Rysowane ciągłą linią symbole końcowe prętów zbrojeniowych

 • W celu poprawienia przejrzystości rysunków symbole końcowe prętów zbrojeniowych są teraz zawsze rysowane linią ciągłą, niezależnie od faktycznego typu linii określonego we właściwościach zbrojenia w rysunku.

  Przed ulepszeniem:

  Po ulepszeniu:

Grupy zestawów prętów lepiej zachowują teraz ustawienia

 • Grupy zestawów prętów na rysunkach mogą tracić wymiary, znaki i ustawienia widoczności/prezentacji po zmodyfikowaniu, dodaniu lub usunięciu grup prętów należących do zestawu prętów w modelu. Wprowadzono poprawki znacznie zmniejszające częstotliwość występowania tego zjawiska.

XS_​DRAW_​REBAR_HIDDEN_​FACES

Można teraz używać nowej opcji zaawansowanej XS_​DRAW_​REBAR_HIDDEN_​FACES w kategorii Właściwości rysunku w obszarze Opcje zaawansowane do sterowania wyświetlaniem na rysunkach niewidocznych powierzchni zbrojenia. Wybór ustawienia TRUE powoduje wyświetlanie niewidocznych powierzchni zbrojenia. Wartością domyślną jest FALSE.

Do tej pory opcja XS_​DRAW_​HIDDEN_​FACES służyła do sterowania wyświetlaniem niewidocznych powierzchni elementów i zbrojenia. Obecnie opcja XS_​DRAW_​HIDDEN_​FACES umożliwia sterowanie wyświetlaniem tylko niewidocznych powierzchni elementów.

Na pierwszej poniższej ilustracji opcja XS_​DRAW_​REBAR_HIDDEN_​FACES ma wybrane ustawienie TRUE.

Na poniższej ilustracji opcja XS_​DRAW_​REBAR_HIDDEN_​FACES ma wybrane ustawienie FALSE.

Nowe atrybuty szablonów i ciągu formatu

Inne ulepszenia zbrojenia

 • Po wybraniu zestawu prętów lub prętów w zestawie prętów, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy w menu podręcznym dostępne są teraz polecenia Dołącz do elementu i Odłącz od elementu.

  Obecnie także następujące polecenia działają z prętami w zestawach prętów dla obiektów betonowych wylewanych na miejscu:

  • Sekcja wylewania > Dodaj do sekcji wylewania
  • Sekcja wylewania > Usuń z sekcji wylewania
 • Podczas tworzenia nowego punktu narożnego do linii prowadzącej zestawu prętów przez przeciąganie uchwytu punktu środkowego, punkt narożny ma teraz fazowanie Brak. Poprzednio nowe punkty narożne miały domyślnie fazowanie Punkt łuku.
 • Obecnie można wyświetlać i raportować pręt zbrojeniowy GUID , REBAR_POS oraz atrybuty użytkownika bez przedrostka REBAR. w wierszach szablonu SINGLE_REBAR.
 • Obecnie można używać nowej opcji STL regułach kształtu gięcia w narzędziu Menedżer kształtów zbrojenia. STL to całkowita długość pręta spiralnego, gdy pręt jest wstawiany na budowie.
 • W regułach kształtu gięcia w narzędziu Menedżer kształtów zbrojenia długość spiralna SL jest teraz odległością między punktami referencyjnymi pręta spiralnego.
 • W regułach kształtu gięcia w narzędziu Menedżer kształtów zbrojenia długość osi CLL jest teraz dostępna dla prętów zakrzywionych i pierścieniowych.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów