Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Inne ulepszenia w rysunkach

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Inne ulepszenia w rysunkach

Inne ulepszenia w rysunkach

Wprowadzono wiele drobnych, ale istotnych nowych funkcji i ulepszeń na rysunkach w Tekla Structures 2018, na przykład w symbolach otworów/wnęk w złożonych geometriach, w przyciąganiu, filtrowaniu, w narzędziu Edytor układu , spoinach, liniach wzoru, etykietach siatek użytkownika i w drukowaniu. Otwieranie rysunków jest obecnie znacznie szybsze.

Szybsze otwieranie rysunków

 • Obecnie znacznie szybsze jest otwieranie rysunków takich jak zestawcze z widokami 3D, zawierających kilka wnęk i otworów, oraz kilka nakładających się obiektów.

Symbole otworów i wnęk widoczne w złożonych geometriach

 • Złożone geometrie, np. otwory w kształcie litery T i prostokątne kształty, mogą być teraz oznaczane za pomocą linii otworu i wnęki.

Ulepszenia przyciągania

Ustawienia przełącznika przyciągania są obecnie zapisywane w trybie rysunku

Obecnie po aktywowaniu zestawu przełączników przyciągania na rysunku i zapisaniu rysunku, a następnie ponownym otwarciu tego samego lub innego rysunku, ten sam zestaw przełączników przyciągania będzie wciąż aktywny. Wcześniej ustawienia przełącznika przyciągania nie były zapisywane w trybie rysunku.

Przyciąganie do środka okręgów

Na rysunkach można teraz przyciągać do środka okręgów utworzonych w modelu za pomocą cięć wielobocznych. Przyciąganie do środka umożliwia prostsze tworzenie wymiarów, ponieważ znajdowanie punktu środkowego jest proste. Aby punkt przyciągania znajdował się w środku okręgów, nadaj tej opcji zaawansowanej XS_ADD_SNAPPING_SYMBOL_TO_CIRCLES wartość TRUE w kategorii Właściwości rysunku okna dialogowego Opcje zaawansowane. Wartością domyślną jest FALSE. W przypadku zmiany wartości należy ponownie otworzyć rysunek.

Należy pamiętać, że rysunki zestawcze nie obsługują tego z powodu potencjalnych problemów z wydajnością.

Tworzenie filtra do wybierania wielu obiektów rysunku

 • Po ustawieniu wartości w reguły filtra rysunku można teraz wybrać wiele obiektów rysunku za pomocą nowej opcji Wybór wielokrotny z rysunku.

  Wybierz kilka obiektów w rysunku, po czym kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybieranie. W polu Wartość w wierszu filtru pojawią się rozdzielone spacjami bieżące wartości wybranych obiektów.

 • Wybór obszarem działa obecnie w czasie filtrowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat filtrów na rysunkach, zobacz Tworzenie nowych filtrów.

Dodatkowe rozmiary spoiny dla złożonych typów spoiny

 • Obecnie można wprowadzić dodatkowy rozmiar spoiny w ręcznych spoinach rysunku w przypadku typów spoin złożonychi. Spoina złożona jest kombinacją więcej niż jednego typu spoiny we wspólnym pojedynczym połączeniu spawanym.

Aby uzyskać więcej informacji na temat spoin rysunku, zobacz Spoiny na rysunkach.

Nowe polecenie do zamykania trybu rysunku

Teraz dostępnych jest więcej opcji umożliwiających zamykanie bieżącego rysunku oraz powrót do modelu: Przejdź do menu Plik i kliknij Zamknij tryb rysunku.

Jeśli w aktualnie otwartym rysunku wprowadzono zmiany, Tekla Structures wyświetli monit z pytaniem o zapisanie zmian wprowadzonych w aktualnie otwartym rysunku. W tym polu komunikatu można też oznaczyć rysunek jako gotowy do wydania i utworzyć zrzut ekranu rysunku.

Ulepszenia edytora układu

Dodanie brakującego układu rysunku

 • Obecnie, gdy zostanie otwarty Edytor układu w otwartym rysunku, a Twój rysunek nie ma określonego układu rysunku, pojawi się ostrzeżenie z list układów dostępnych do wybrania. Tabele i inne definicje układów w wybranym układzie rysunku zostaną zastosowane do otwartego rysunku. Jest to przydatne, jeśli na przykład przypadkowo usunięto układ rysunku z właściwości rysunku.

Ulepszone offsety przytwierdzenia

 • Poprawiono dokładność offsetów wyświetlanych w narzędziu Edytor układu w środowisku US Imperial.

  Edytor układu wyświetla teraz ramkę rysunku, do której są przytwierdzone szablony. Jest to najbardziej widoczne w środowisku US Imperial, w którym ramka nie jest w tym samym położeniu jak niebieska ramka rysunku.

Lista tabel edytora układu o zmiennej wielkości

 • Obecnie można zmieniać pionowy rozmiar listy tabeli w panelu Edytor układu. Po ustawieniu wskaźnika myszy nad paskiem rozdzielającym listy Dostępne tabele i Bieżące tabele zostanie wyświetlona strzałka i można przystąpić do zmiany rozmiaru, przeciągając pasek w górę lub w dół.

Ukrycie skali i obrotu

 • Opcje Skala i Obrót w panelu Edytor układu są teraz wyłączone, jeśli nie mają zastosowania do wybranej tabeli. Wcześniej były one ukryte. Czasami może to być pomocne podczas wybierania tabel na panelu.

Ulepszenia etykiet siatki użytkownika

 • Wcześniej dostosowane etykiety siatki rysunku utworzone za pomocą polecenia Etykiety siatki nie były widoczne dla wszystkich linii siatki, jeśli linie były skośne. Ten problem został usunięty.

 • Istnieje nowa opcja Wyrównaj do linii w oknie dialogowym Właściwości zaawansowanych etykiet siatki. Po wybraniu Tak etykiety pionowych i skośnych linii siatki są obracane do uzyskania wyrównania z liniami siatki.

Nowe linie wzoru

W wersji 2018 dodano następujące typy linii wzoru w środowiskach Common, US imperial i US metric:

 • CityLimits:

 • DoubleFaceConcBarrier:

 • FreeAccessRow

 • GovernmentLine:

 • HedgeLine:

 • LimitedAccessRow:

 • SingleFaceConcBarrier:

 • TreeLine:

Ustawienia widoku są teraz prawidłowo zapamiętywane

W widokach rysunku zapamiętywane są teraz właściwości użyte do utworzenia widoku i wyświetlana jest w nich nazwa pliku właściwości w oknie dialogowym właściwości widoku, jeśli plik właściwości pasuje do zestawu właściwości w oknie dialogowym.

Nowy komunikat ostrzegawczy dotyczący zespołów betonowych

Tekla Structures wyświetla teraz komunikat ostrzegawczy, jeśli próbujesz usunąć lub zmodyfikować główny element zespołu betonowego, który występuje na jakimś rysunku.

Ulepszenia drukowania

Wprowadzone kilka ulepszeń drukowania i możliwości korzystania z okna dialogowego drukowania:

 • Nazwa pierwszej kolumny kolorów na zakładce Właściwości linii została zmieniona na Kolor obiektu , aby lepiej opisywała znaczenie kolorów.

 • Kolory są obecnie w takiej samej kolejności, jak na innych listach kolorów dla różnych obiektów w Tekla Structures.

 • Pola kolorów mają obecnie podpowiedzi wskazujące nazwę koloru obiektu oraz, co się stanie po kliknięciu pól kolorów.

 • Zakładka Właściwości linii jest bardziej zwarta, dzięki czemu elementy sterujące kolorami mieszczą się w oknie dialogowym i nie ma konieczności przewijania.

 • W przypadku zmiany ustawień drukowania, gdy jest widoczny podgląd, ponowne generowanie podglądu ma miejsce tylko wtedy, gdy zmiany ustawień wpływają na wynik podglądu. Na przykład zmiana przedrostek lub przyrostka nazwy pliku nie uruchamia ponownego generowania podglądu.

 • Okno dialogowe Drukuj rysunki jest wyświetlane szybciej niż poprzednio.

 • Teraz można rejestrować makra w oknie dialogowym Drukuj rysunki.

 • Aby zachować spójność ze starą metodą drukowania, skalowanie nie ma już wpływu na linie o grubości 0.

 • Jeśli wybierzesz opcję Dopasuj do papieru i nadasz opcji Format papieru wartość Auto , rysunek zostanie przeskalowany w celu dopasowania do automatycznie wybranego rozmiaru papieru. Poprzednio wydruk nie był skalowany.

 • Do tej pory można było drukować do pojedynczego pliku bez nadawania mu nazwy. Teraz należy wprowadzić nazwę pliku, aby móc drukować.

 • Poprzednio w raportach PDF było na stałe zapisane, że czcionki nie mają być osadzane, co powodowało nieprawidłowe wyświetlanie tekstu w niektórych językach. Obecnie opcje raportu PDF są wczytywane z plików ustawień o nazwie report.PdfPrintOptions.xml (plik ustawień zapisywany pod nazwą report w oknie dialogowym drukowania). Plik ustawień może się znajdować w dowolnym z położeń, w których są zazwyczaj zapisywane pliki PdfPrintOptions.xml. Umożliwia to włączenie opcji Osadź czcionki w przypadku języków, które tego wymagają. Jeśli takie pliki nie istnieją, używane są na stałe określone opcje domyślne.

  Jeśli chcesz, aby w raportach PDF były osadzane czcionki w celu lepszej obsługi znaków specjalnych (lub na potrzeby innych włączonych opcji), zapisz ustawienia z okna dialogowego Drukuj rysunki pod nazwą report i przenieś powstały plik report.PdfPrintOptions.xml do folderu XS_PROJECT , XS_FIRM lub XS_SYSTEM.

 • Wcześniej w oknie dialogowym Drukuj rysunki sprawdzana była jedynie opcja zaawansowana XS_INP dla plików typu linii. To mogło powodować użycie różnych stylów linii w trybie rysunku i na wydrukach, jeśli pliki typu linii były umieszczone w innym miejscu. Obecnie podczas drukowania pliki typów linii będą wyszukiwane w folderze modelu oraz w położeniach określonych przez opcje zaawansowane XS_PROJECT , XS_FIRM , XS_SYSTEM oraz XS_INP w powyższej kolejności.

 • W oknie dialogowym Drukuj rysunki , podgląd nazwy pliku nie pokazuje błędnego pierwszego podkreślenia zdefiniowanego w przedrostku.

 • Poprawiono wiele błędów, co poprawiło niezawodność drukowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania, zobacz Drukowanie do pliku .pdf, pliku wydruku (.plt) lub na drukarce.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów