Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nowe narzędzie wyboru oraz inne ulepszenia modelowania

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Nowe narzędzie wyboru oraz inne ulepszenia modelowania

Nowe narzędzie wyboru oraz inne ulepszenia modelowania

W Tekla Structures 2018 jest dostępne nowe narzędzie do wybierania obiektów oraz wprowadzono różne ulepszenia obiektów konstrukcyjnych, narzędzia Zbadaj , numeracji, spoin i kształtów.

Wybieranie poprzednich obiektów

Czasami trzeba ponownie wybrać te same obiekty, które były już wcześniej wybrane, ale których wybór został już anulowany. Na przykład najpierw zostały wybrane i przesunięte pewne obiekty, następnie ich wybór został anulowany, a teraz chcesz skopiować te same obiekty.

Obecnie można lepiej kontrolować wybór obiektów za pomocą nowego polecenia Wybierz poprzednie obiekty.

Aby wybrać wcześniej wybrane obiekty, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Na wstążce kliknij strzałkę w dół obok przycisku, a następnie kliknij Wybierz poprzednie obiekty.

 • Naciśnij Alt+P.
 • Pole Szybkie uruchamianie pozwala znaleźć polecenie.

Polecenie Wybierz poprzednie obiekty jest dostępne zarówno w trybie modelowania, jak i w trybie rysunku.

Ulepszenia obiektów konstrukcyjnych

 • Obecnie można zmienić typ linii linie i okręgów konstrukcyjnych. Użyj następujących specyficznych dla modelu opcji zaawansowanych w kategorii Właściwości modelowania :

  Wprowadzić wartość całkowitą od 1 do 5.

  • 1 =(wartość domyślna dla okręgów konstrukcyjnych).
  • 2 =(wartość domyślna dla linii konstrukcyjnych).
  • 3 =
  • 4 =
  • 5 =

  Przerysuj widok modelu po zmianie wartości, aby zaktualizować obiekty konstrukcyjne istniejące w modelu.

 • Punkty konstrukcyjne, które znajdują się na płaszczyźnie widoku mają teraz niebieski kolor i są lepiej widoczne na szarym tle niż poprzednie żółte punkty.

 • Teraz można dodawać obiekty konstrukcyjne do faz.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z fazami, zobacz Menedżer faz.

 • Teraz w filtrowaniu można używać właściwości obiektów konstrukcyjnych. Można filtrować według fazy i typu ( Linia , Okrąg , Płaszczyzna ).

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwości obiektów w filtrowaniu i Filtrowanie obiektów.

Ulepszenia narzędzia Zbadaj

Po kliknięciu strzałki w dół obokna wstążce, a następnie wybraniu Współrzędne punktu , zostanie wyświetlone okno dialogowe Zbadaj współrzędne punktu. Można następnie kliknąć przycisk Wskaż znajdujący się w oknie dialogowym, a następnie wskazać punkt w modelu, aby wyświetlić współrzędne punktu w:

 • współrzędnych lokalnych,
 • współrzędnych modelu (globalnych),
 • współrzędnych punktu bazowego projektu,
 • współrzędnych bieżącego punktu bazowego.

Ulepszenia numeracji

Ulepszenia spoin złożonych

 • W Tekla Structures 2018 spoiny złożone mogą być wyświetlane jako obiekty przestrzenne w widokach modelu. Oznacza to, że typy spoin i mają teraz bardziej realistyczny wygląd w modelu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie widoczności i wyglądu spoin i Lista typów spoin.

 • Teraz można określać rozmiar obu spoin w spoinach złożonych. We właściwościach spoiny w panelu właściwości pojawiają się dwa pola Rozmiar po wybraniu typu spoiny złożonej. Przykład:

 • Można określić rozmiar obu spoin w spoinie złożonej podczas tworzenia ręcznych spoin na rysunku. Zobacz Inne ulepszenia w rysunkach.
 • W raportach spoin złożonych można wyświetlić rozmiar dodatkowej spoiny nad linią i poniżej linii przy użyciu nowych atrybutów szablonu WELD_ADDITIONAL_SIZE1, WELD_ADDITIONAL_SIZE2.

Ulepszenia spoin wielobocznych

 • Spoiny wieloboczne mogą być teraz dwustronnymi bryłowymi obiektami modelu i jednocześnie składać się nadal z kilku segmentów. Można też tworzyć spoiny obustronne wokół po obwodzie całego elementu.

  Jeśli używasz polecenia Stal > Spoina > Utwórz spoinę wieloboczną z właściwościami Powyżej linii i Poniżej linii oraz wybierzesz punkty wieloboku po jednej stronie elementu, Tekla Structures automatycznie wyszukuje odpowiednie punkty po drugiej stronie elementu i tworzy w modelu obustronną bryłową spoinę wieloboczną.

  W razie potrzeby możesz modyfikować spoiny, przeciągając ich uchwyty.

 • Polecenia Stal > Spoina > Zamień na spoinę wieloboczną można teraz używać do przekształcania osobnych segmentów spoiny obustronnej w spoinę wieloboczną.

  Jeśli spoiny przeznaczone do przekształcenia składają się z więcej niż jednego wieloboku lub ma różną liczbę segmentów spoiny po obu stronach elementu spawanego, Tekla Structures nie utworzy obustronnej spoiny wielobocznej tylko osobne jednostronne spoiny wieloboczne.

 • Wybraną obustronną spoinę wieloboczną można podzielić na dwie jednostronne spoiny wieloboczne za pomocą nowego polecenia Podziel w menu podręcznym.

Ulepszenia kształtów

Tekla Structures 2018 zawiera nowy skompresowany format .tez dla plików geometrii kształtu.

Korzystając z formatu .tez i poddając kompresji pliki geometrii kształtu, można oszczędzać miejsce na dysku. Jest to przydatne, jeśli w Tekla Structures 2018 chcesz używać starszego modelu z wieloma plikami kształtu.

Podczas importowania nowych kształtów do Tekla Structures 2018 Tekla Structures zapisuje pliki geometrii kształtów w podfolderze \ShapeGeometries w folderze bieżącego modelu i automatycznie używa skompresowanego formatu .tez.

Jeśli zaimportowany plik geometrii kształtu ma taką samą nazwę jak kształt istniejący w modelu, zaimportowany plik zastępuje istniejący plik geometrii kształtu i tworzony jest plik .tez zamiast pliku .xml w folderze \ShapeGeometries.

Tekla Structures 2018 zawiera także aplikację do kompresji istniejących plików geometrii kształtów. Aplikacja Kompresuj geometrie kształtu konwertuje wszystkie pliki geometrii kształtów przechowywane w folderze \ShapeGeometries z formatu .xml do skompresowanego formatu .tez.

Aplikacja Kompresuj geometrie kształtu jest dostępna w katalogu Aplikacje i komponenty.

Note:

Kompresja jest działaniem trwałym i nie można jej cofnąć, nawet jeśli nie model nie zostanie zapisany.

Nie kompresuj plików geometrii kształtów, jeśli są potrzebne w modelach, które będą otwierane za pomocą Tekla Structures 2017i lub starszej wersji. Pliki .tez nie działają w tych wersjach.

Jeśli ustawienia projektu, firmowe lub środowiska używają wspólnego położenia dla kształtów, które są używane w kilku wersjach Tekla Structures , w tym 2017i i starszych, nie konwertuj tych plików geometrii kształtów do formatu .tez. W przeciwnym razie kształty nie będą działać w niektórych wersjach.

Inne ulepszenia modelowania

 • Po ustawieniu wartości w regułach filtra można użyć nowej opcji Wybór wielokrotny z modelu.

  Następnie wybierz wiele obiektów w modelu, po czym kliknij środkowym przyciskiem myszy, aby zakończyć wybieranie. W polu Wartość w wierszu filtru pojawią się rozdzielone spacjami bieżące wartości wybranych obiektów.

 • Jeśli użyjesz polecenia Widok > Nawiguj > Ustaw punkt widoku lub skrótu klawiaturowego V , a następnie wskażesz punkt widoku dla obrotu, Tekla Structures używa teraz wszystkich aktywnych przełączników przyciągania oraz przełącznikaPrzyciągaj do dowolnej pozycji. Wcześniej używany był tylko przełącznik Przyciągaj do dowolnej pozycji i możliwe było przypadkowe wskazanie niewłaściwego punktu widoku.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów