Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Aktualizacje narzędzi do produkcji elementów betonowych

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Aktualizacje narzędzi do produkcji elementów betonowych

Aktualizacje narzędzi do produkcji elementów betonowych

Eksportuj Unitechnik (79) i Eksportuj plik EliPlan zawierają kilka nowych przydatnych funkcji. Ulepszono też eksport HMS.

Eksportuj Unitechnik (79)

Zaktualizowano funkcję Eksportuj Unitechnik, wprowadzając następujące ulepszenia:

 • Obecnie siatki gięte z ograniczonymi kątami prętów zbrojeniowych są eksportowane z prawidłowymi punktami początku.

 • Opcja obrócenie palety o 90°, jeśli przekroczona jest szerokość palety, działa teraz prawidłowo.

 • Teraz po ręcznym określeniu obrotu w oknie dialogowym eksportu, zastąpienie atrybutu linii uwzględnia obrót.

 • Obecnie w przypadku używania zmiennych szablonu eksport automatycznie sprawdza pliki contentattribute_xxx.lst w celu uzyskania jednostki zmiennej szablonu i konwertuje wartość na poziom dokładności używany w eksporcie Unitechnik. Wartość domyślna poziomu dokładności jest teraz pobierana z plików contentattribute_xxx.lst.

 • Obecnie wymiary główne zbrojenia kosza są eksportowane w układzie współrzędnych klatki, a nie w układu współrzędnych palety, zgodnie ze specyfikacjami Unitechnik 6.1.0.

 • Obecnie można używać wartości Text[Template]#Counter dla następujących opcji:

  • Nazwa kolejności

  • Nazwa komponentu

  • Numer rysunku

  • Projekt - linia tekstu 1–4

  • Numer płyty

  • Tekst Info 1–4 dla slabdate

  • Tekst Info 1–2 dla elementu montażowego

 • Obecnie elementy stalowe i elementy specjalne stalowe mają w oknie dialogowym atrybutów użytkownika nową zakładkę Element montażowy Unitechnik , na której można określić dane zastępujące ustawienia wprowadzone na zakładce Specyfikacja danych części montażowych. Na zakładce Element montażowy Unitechnik można również wykluczać z eksportu elementy montażowe, używając nowej opcji Wyklucz z eksportu.

 • Maksymalna liczba eksportowanych elementów lub warstw w bloku SLABDATE jest teraz ograniczona do 99, zgodnie ze specyfikacją Unitechnik. W przypadku przekroczenia limitu otrzymasz powiadomienie z konsoli i w postaci komunikatu w pliku historii.

 • Zakładka Konfiguracja TS :

  • Obecnie można eksportować CONTOUR jako obszar graniczny. Zaleca się używanie tej opcji za pomocą struktury pliku ustawionej jako Jednowarstwowa, 1 slabdate, n części na zakładce Główny.
  • Obecnie można scalać wycięcia przy użyciu nowego ustawienia Scal wycięcia. Można wybrać eksport bardzo dużego wycięcia utworzonego z mniejszych wycięć jako osobnych cięć. Dostępne opcje:

   Scalone jako jedno cięcie

   Bez scalania, pokrywające się cięcia

   Bez scalania, niepokrywające się cięcia

  • Można teraz zablokować możliwość eksportowania wycięć za pomocą nowej opcji Eksport wycięć.
 • Zakładka Elementy osadzone :

  • Obecnie można eksportować pręty zbrojeniowe jako elementy montażowe. Występuje nowa opcja eksportu Wybrane (również zbrojenie) + stal dostępna w przypadku elementów Normalne elementy osadzone. Po wybraniu tej opcji wszystkie pręty zbrojeniowe wymienione w polu Klasy elementów osadzonych są uznawane za elementy osadzone i plotowane jako linie. Można również użyć obszaru granicznego. Wszystkie elementy stalowe również są traktowane jako elementy osadzone. Podczas eksportowania prętów zbrojeniowych jako elementów montażowych za pomocą opcji Wytnij zewnętrzne zespoły geometria prętów zbrojeniowych jest teraz eksportowana prawidłowo.
  • Obecnie cięcia, które zostały określone za pomocą klasy bloku MOUNPART, można eksportować za pomocą opcji Poprzedni element tnący.

 • Zakładka Zbrojenie :

  • Obecnie oprócz typu podkładki można eksportować pozycję początkową podkładki i informacje o odległości podkładki, korzystając z nowych ustawień Pozycja początkowa podkładki i Odległość podkładki.

  • Nowa opcja Pierwszy kąt gięcia umożliwia ustawienie ujemnej wartości pierwszego kąta gięcia swobodnie giętego elementu rodstock. Jest to wymagane przez niektóre interfejsy.

 • Zakładka Specyfikacja danych zbrojenia : Nowa opcja Oznaczenie spawanego ramienia może być używana do wyznaczania spawanego ramienia w prętach siatki giętej, jeśli istnieje tylko jedno ramię przyspawane do drutów poprzecznych. Po wybraniu Tak eksportowane są informacje na temat oznaczenia spawanego ramienia.

 • Zakładka Specyfikacja danych została podzielony na dwie zakładki: Specyfikacja bloku danych SLABDATE i Specyfikacja bloku danych HEADER.

 • Zakładka Specyfikacja bloku danych SLABDATE : Obecnie można określić Numer poziomu na transporcie. Jeśli istnieją elementy stosu, które muszą być ułożone na tym samym poziomie, używany jest poziom warstwy. Można mieć na przykład warstwę 6 płyt, które będą miały kolejne numery poziomów 1, 2, 3.. 6. Numer poziomu na transporcie można określić w atrybucie użytkownika elementu.

 • Zakładka Specyfikacja bloku danych HEADER :

  • Obecnie można określić plac budowy i imię i nazwisko właściciela budynku, adres, kod pocztowy i miasto/miejscowość.

  • Obecnie można określ liczbę miejsc dziesiętnych po separatorze dziesiętnym w jednostkach szablonu pola danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień eksportu Unitechnik, zobacz następujące tematy:

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Główny

Eksportuj Unitechnik: zakładka Konfiguracja TS

Eksportuj Unitechnik: zakładka Elementy osadzone

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Zbrojenie

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Sprawdzenie

Eksport Unitechnik: Zakładka Specyfikacja danych zbrojenia

Eksport Unitechnik: Zakładka Specyfikacja bloku danych HEADER

Eksport Unitechnik: Specyfikacja bloku danych SLABDATE

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Specyfikacja danych elementów montażowych

Eksportuj Unitechnik: zakładka Atrybuty linii

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Paleta

Eksportuj Unitechnik: Zakładka Pliki historii

Eksportuj plik EliPlan (68)

Funkcja Eksportuj EliPLAN została zaktualizowana o następujące nowe ustawienia, które zapewniają lepszą kontrolę nad plotowaniem bez wprowadzania poważnych zmian w modelu:

 • Obecnie eksport sprawdza ustawienie Ustaw górną płaszczyznę formy dla wszystkich elementów, jeśli jest określone.

 • Płyty zwężone za pomocą cięcia są teraz eksportowane prawidłowo niezależnie od kierunku modelowania. Płyty zwężone za pomocą cięcia są teraz orientowane systematycznie i dlatego mają także prawidłowo umieszczone inne cięcia w plotowaniu. Jeśli występuje jedna strona zwężona, będzie to strona o długości L2.

 • Zakładka Dane plotera :

  • Obecnie podczas eksportowania danych plotowania za pomocą opcji Tylko pełna głębokość przekrojów rzeczywista geometria cięcia pełnej głębokości jest eksportowana tylko bez wnęk.

  • Obecnie można wykluczać z eksportowania danych plotowania elementy osadzone na podstawie klasy, nazwy lub materiału, korzystając z nowego ustawienia Wyklucz elementy osadzone przez.

  • Elementy osadzone lub cięcia, które są powyżej określonej pozycji Z, można też wykluczać z eksportowania danych plotowania za pomocą nowego ustawienia Wyklucz powyżej pozycji z. Pozycja Z to głębokość elementu na palecie, tzn. wskazuje, ile milimetrów nad elementem znajduje się najniższy punkt elementu osadzonego.

 • Zakładka Zawartość danych :

  • W opcji Liczba cyfr po przecinku dziesiętnym można teraz ustawić 3 cyfry po separatorze dziesiętnym. Wartość domyślna to 1. Obecnie ta opcja wpływa także na objętość, powierzchnię brutto i powierzchnię netto.

  • W opcji Obliczenie powierzchni netto można wybrać, czy eksport wyklucza wszystkie cięcia lub tylko cięcia pełnej głębokości z obliczeń powierzchni netto lub eksportuje powierzchnię brutto jako powierzchnię netto. Sprawdzany jest cały zespół.
  • W opcji Obliczenie ciężaru można wybrać ciężar, który ma być eksportowany.

  • W opcji Znak dziesiętny można ustawić kropkę (.) lub przecinek (.) jako znak dziesiętny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień eksportu EliPlan, zobacz Ustawienia eksportu ELiPLAN.

Eksport HMS

Eksport HMS został zaktualizowany za pomocą następujących nowych funkcji:

 • Źródło UDA dla Numer zagłębienia można ustawić na zakładce Dane płyty. Wartość musi być liczbą całkowitą.

 • Eksport HMS ma nową zakładkę Zbrojenie , na której znajdują się następujące funkcje:

  • Obecnie eksport HMS eksportuje siły naciągu strun. Dodano opcję na nowej zakładce Zbrojenie.

  • Opcja Eksportuj normę struny została przeniesiona na nową zakładkę Zbrojenie.

 • Linia graniczna może być teraz eksportowana wzdłuż uciętej lub nieuciętej strony płyty. Dwie opcje znajdują się na zakładce Opcje.

 • Eksport HMS nie pozwala teraz na eksportowanie elementów, które zostały ucięte po obu stronach wzdłużnych i nie można ustawić linii granicznej.

 • Spawane blachy, wypełnienia stałe i skrzynki haka są teraz prawidłowo eksportowane zgodnie z obrotem eksportowanej płyty.

Aby uzyskać więcej informacji na temat eksportu HMS, zobacz Ustawienia eksportu HMS.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów