Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Chmury punktów ze skanowania 3D

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Chmury punktów ze skanowania 3D

Chmury punktów ze skanowania 3D

Obecnie można dołączać chmury punktów do modeli Tekla Structures. Chmury punktów to grupy pomierzonych punktów na powierzchniach obiektów utworzonych za pomocą skanerów laserowych 3D, na przykład skanerów laserowych Trimble. W branży budowlanej chmury punktów są używane przede wszystkim w projektach renowacji do określania budynków lub konstrukcji poddawanych renowacji. Można ich również używać do uzyskiwania dokładnego położenia istniejących urządzeń, rurociągów lub krajobrazu, obiektów które muszą być uwzględnione na placu budowy. Można ich także używać do sprawdzania wykonania przez zaimportowanie ich jako punktów budowy do modelu, który ma zostać porównywany z projektem.

Przy dołączaniu chmury punktów do modelu Tekla Structures można umieszczać ją według początku modelu lub określonego punktu bazowego.

Oryginalny plik chmury punktów jest przetwarzany i są tworzone pliki pamięci podręcznej w formacie potree. Konwersja chmury punktów odbywa się jako proces w tle i w tym samym czasie można kontynuować pracę z Tekla Structures.

Dane chmury punktów są przechowywane w folderze określonym przez opcję zaawansowaną XS_POINT_CLOUD_CACHE_FOLDER. Domyślnie jest to folder %LocalAppData%\Trimble\TeklaStructures\PointClouds , na przykład C:\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\PointClouds. Ta specyficzna dla użytkownika opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Lokalizacje plików w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Może być przydatna przy używaniu dysku sieciowego dla pliku potree w projekcie do celów udostępniania. Plik nie zostanie skopiowana do komputera lokalnego.

Jeśli ta sama chmura punktów jest używana w kilku modelach, nie będzie konwertowana ponownie ani duplikowana przy dołączaniu. Jeśli chmury punktów są identyczne, używany jest istniejący skonwertowany plik. W przeciwnym przypadku plik jest konwertowany.

W Tekla Structures chmury punktów mają kolory, o ile oryginalny format pliku obsługuje kolory.

Kompatybilne formaty plików

ASCII ( .asc , .xyz )

E57 ( .e57 )

LAS ( .las )

LAZ ( .laz )

PTS ( .pts )

PTX ( .ptx )

Potree ( .js )

Format skanu Trimble ( .tzf )

 • Aby dołączyć chmurę punktów:

  1. Kliknij przyciskChmury punktów w panelu bocznym, kliknij Dołącz i poszukaj chmury punktów.

  2. Zmień skalę stosownie do potrzeb.

  3. Wybierz Punkt początkowy modelu , aby umieścić chmurę punktów w początku modelu Tekla Structures lub wybierz punkt bazowy, aby umieścić chmurę punktów we współrzędnych rzeczywistych.

   Jeżeli nie znasz układu współrzędnych chmury punktów, wybierz Automatycznie utworzony punkt bazowy , aby uzyskać chmurę punktów w pobliżu punktu początkowego modelu. Spowoduje to utworzenie automatycznego punktu bazowego ze współrzędnymi min x, min y i min z obszaru granicznego chmury punktów w początku Tekla Structures.

  4. Kliknij Dołącz chmurę punktów.

 • Aby wyświetlić chmurę punktów w modelu, wybierz widok modelu, w którym chcesz ją wyświetlić i kliknij przycisk okaobok chmury punktów na liście. Gdy wybrany jest widok, ma on żółtą ramkę.

  Po ustawieniu chmury punktów jako widocznej w widoku modelu na pasku stanu można zobaczyć współrzędne min x, min y i min z obszaru granicznego punktu chmurki.

 • Aby ukryć chmurę punktów, kliknij.

 • Aby odłączyć chmurę punktów, kliknijOdłącz obok nazwy chmury punktów na liście Chmury punktów. Następnie ponownie otwórz lub zapisz model.

  Należy pamiętać, że nie można odłączyć chmury punktów, naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

  Chmury punktów są umieszczane w pamięci podręcznej w domyślnym położeniu lub w położeniu określonym przez użytkownika. Gdy chmura punktów nie jest już używana w jakimkolwiek modelu Tekla Structures , jest usuwana z pamięci podręcznej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat chmur punktów i powiązanych ograniczeń, zobacz int_point_clouds.html#int_point_clouds.

Ustawianie domyślnej maksymalnej liczby punktów w widoku

Można użyć opcji zaawansowanej XS_SET_MAX_POINT_CLOUD_POINT_COUNT , aby określić domyślną maksymalną wartość punktów w widoku. Wartością domyślną jest 10 000 000 (10 milionów).

Ta opcja zaawansowana jest specyficzna dla systemu i znajduje się w kategorii Widok modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. W przypadku zmiany wartości uruchom ponownie Tekla Structures.

Przycinanie jedynie chmur punktów i modeli referencyjnych

Należy nadać specyficznej dla użytkownika opcji zaawansowanej XS_DO_NOT_CLIP_NATIVE_OBJECTS_WITH_CLIP_PLANE wartość TRUE , aby przycinać jedynie chmury punktów i modele referencyjne za pomocą polecenia Płaszczyzna tnąca. Natywne obiekty Tekla Structures nie są przycinane. Wartością domyślną jest FALSE. Ta opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Widok modelu w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Przerysuj widoki modelu po zmianie wartości.

Renderowanie chmur punktów

Chmury punktów są widoczne zarówno w widokach modelu OpenGL, jak i w widoku modelu DX. Widok modelu DX z rzutowaniem perspektywicznym może dać lepszy efekt wizualny. Wydajność przy większej ilości danych lub dużej liczbie widoków może spowodować, że korzystanie z DX będzie niemożliwe.

Rzutowanie prostopadłe:

Rzutowanie perspektywiczne:

Udostępnianie chmur punktów

Pliki chmur punktów zazwyczaj są tak duże, że nie jest uzasadnione udostępnianie chmur punktów jako części danych modelu udostępnionego. Może jednak się zdarzyć, że kilka osób będzie musiało korzystać z tej samej chmury punktów w ramach projektu. W takiej sytuacji można użyć pliku potree chmury punktów do udostępniania chmury punktów.

Najpierw należy utworzyć plik potree, a następnie skopiować go do udostępnionej lokalizacji, z której inni użytkownicy mogą go dołączyć go do modelu Tekla Structures. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Chmury punktów w Tekla User Assistance.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów