Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Ulepszenia eksportu IFC, importu i konwersji

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Ulepszenia eksportu IFC, importu i konwersji

Ulepszenia eksportu IFC, importu i konwersji

Wprowadzono kilka ulepszenia w eksporcie IFC i w imporcie, a także w zarządzaniu konwersją obiektu IFC. Jeszcze bardziej dopracowano IFC4.

Ulepszenia eksportu IFC4

 • Przed rozpoczęciem eksportu IFC4 w Tekla Structures, należy nadać opcji zaawansowanej XS_IFC4_EXPORT_PLEASE wartość TRUE w pliku teklastructures.ini.

 • Wybór Zestawy właściwości został usunięty z okna dialogowego. Zestawy właściwości są teraz zapisywane trwale w eksporcie IFC4.

 • Nowe ustawienie Kolor obiektu pozwala wyeksportować obiekty korzystające z kolorów klasy obiektów lub kolorów grupy obiektów. Jeśli wybierzesz kolory grupy obiektów, określone ustawienia przezroczystości również zostaną wyeksportowane.

 • Można teraz wyeksportować płaskie i szerokie belki jako blachy, używając nowej opcji Eksportuj płaskie, szerokie belki jako blachy. Tę opcję należy wybrać, jeśli blachy były modelowane jako belki lub słupy z profilu płaskownika. Przykładowo niektóre komponenty systemowe używają belek lub słupów zamiast blach.

 • Opcja Położenia z Organizatora została przemianowana na Hierarchia przestrzenna z organizatora , co lepiej opisuje, do czego ta opcja służy.

 • Po zaznaczeniu nowej opcji Sekcje wylewania elementy betonowe są eksportowane jako sekcje wylewania. Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, elementy betonowe są eksportowane bez sekcji wylewania.

 • Definicje podstawowej ilości są teraz automatycznie uwzględniane w eksporcie.

 • Wybory dokonane w oknie dialogowym są teraz zapisywane w nagłówku pliku IFC.

 • Plik historii jest teraz automatycznie tworzony przy eksporcie i zapisany w folderze eksportu. Podczas eksportowania, jest wyświetlane pole komunikatu, i można wybrać otwarcie folderu eksportu lub wyświetlenie pliku historii.

 • Następujące jednostki są obecnie obsługiwane w eksporcie IFC4:

  • Jednostki typu

  • ifcChimney, ifcChimneyType

  • ifcMaterialProfile oraz ifcMaterialProfileSet

  • ifcTendon

  • ifcReinforcementMesh

 • Atrybuty obiektu powierzchni są teraz dostępne dla typu jednostki IfcCovering w dodatkowych zestawach właściwości.

 • Pręty zbrojeniowe utworzone za pomocą poleceń odnoszących się do zestawów prętów, są teraz eksportowane.

 • Ulepszenia opcji Widok referencyjny :

  • Geometrię obiektu może być wytłaczana za pomocą podstawowych wyciągnięć i funkcji SweptDiskSolid lub za pomocą tesselowanej geometrii.

  • Dostępne są dwie nowe prezentacje dla obiektów Oś 3D i CoG:

   Oś 3D również eksportuje prezentację osi dla elementów liniowych. Ta nowa prezentacja określa oś z oryginalnego punktu początkowego w kierunku oryginalnego punktu końcowego.

   CoG określa punkt środka ciężkości. Punkt środka ciężkości jest eksportowany jako punkt geometrii w modelu.

  • Obecnie otwory także mają geometryczną prezentację referencyjną do zastosowań końcowych.

 • Ulepszenia narzędzia Widok transferu projektu :

  • Profile są teraz eksportowane jako profile parametryczne.

  • Nowe parametry nachylenia półki i promienie krawędzi półki są teraz obsługiwane dla profili I. Także niesymetryczny kształt I jest teraz obsługiwany.

  • W IFC4 Widok transferu projektu pręty zbrojeniowe są eksportowane za pomocą ifcSweptDiskSolidPolygonal, a nie ifcSweptDiskSolid tak jak w Widok referencyjny.

Ulepszenia eksportu IFC2x3

 • Eksport IFC2x3 używa teraz typu IFC ifcWall do eksportu geometrii bryły konstrukcji (CSG) i podstawowej geometrii dla ścian.

 • Opcja Położenia z Organizatora została przemianowana na Hierarchia przestrzenna z organizatora , co lepiej opisuje, do czego ta opcja służy.

Ulepszenia importu IFC

 • Prezentacja strefy granicznej została dodana do importu.

 • Obecnie są wizualizowane błędy dotyczące geometrii szkieletowej.

  Większość przypadków niepowodzenia tworzenia geometrii jest teraz wskazywana, a brakujące elementy mają wizualną prezentację. Jeśli nie można pokazać niczego więcej, zostanie wyświetlony sześcian szkieletowy.

  W przypadku operacji boolowskich generowany jest tylko element główny (skrajny lewy element w drzewie boolowskim, kształt elementu z dołączonymi otworami).

  Tworzenie geometrii może nie powieść się z powodu nieprawidłowych danych, niecałkowicie zamkniętego profilu, brył o grubości 0 itp. Nieprawidłowe elementy mogą mieć na przykład nieprawidłowe lub zdublowane identyfikatory GUID.

 • Elementy, które są całkowicie wycięte nadal mogą być wyświetlane jako szkieletowe.

 • Promień krawędzi półki i parametry nachylenia półki zostały dodane do definicji profilu kształtu I.

 • Obecnie istnieją oddzielne prezentacje osi 3D i kształtu.

 • Ulepszono działanie importu IFC, a duże systemy śrub są importowane znacznie szybciej. Kolejka robocza działa lepiej, a w niektórych modelach jest mniej trójkątów.

 • Obecnie import obsługuje zbieżne bryły wytłaczane i obrócone.

 • Obecnie import obsługuje definicje materiału typu IFC4 oparte na profilu.

 • Kształty kontenera nie pojawiają się już dwukrotnie imporcie.

 • Ulepszono umieszczanie siatki w widoku referencyjnym.

 • Nie brakuje już elementów z ustawioną jedynie grafiką, takich jak niektóre siatki.

 • Obecnie działa import IfcSystem (IfcGroup).

 • Teraz IfcRevolvedAreaSolid generuje prawidłowe bryły.

 • Dodani sprawdzenie, czy wszystkie elementy są importowane/obsługiwane.

Ulepszenia konwersji obiektów IFC

 • Obecnie konwersja obiektów IFC obsługuje cięcia B-rep.

 • Konwersja B-rep na element jest teraz znacznie szybsza.

 • Lista zmian zarządzania zmianą konwersji ma teraz nową kolumnę Typ wskazującą typ obiektu, na przykład IFCBEAM lub IFCCOLUMN.

 • Ustawienie Ustaw uchwyty na pasie górnym nie jest już używane do polibelek w celu poprawienia wyników konwersji.

 • Dodano nowe ustawienia do okna dialogowego Ustawienia konwersji obiektów IFC umożliwiające osobne wybranie konwersji do elementu i konwersji do wytłaczania w przypadku betonu i innych materiałów, na przykład stali. Te opcje są stosowane do bezpośredniej konwersji i do zarządzania zmianą konwersji.

 • Obiekty ifcRoof są teraz konwertowane prawidłowo. Wcześniej blachy nie zawsze były prawidłowo zorientowane po konwersji.

 • Ulepszono obsługę wieloboków i profili samodzielnych w konwersji.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów