Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Dokładniejsze modele analityczne oraz inne ulepszenia analizy i projektowania

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Dokładniejsze modele analityczne oraz inne ulepszenia analizy i projektowania

Dokładniejsze modele analityczne oraz inne ulepszenia analizy i projektowania

Tekla Structures 2018 zawiera wiele ważne ulepszeń analizy i projektowania.

Nowa metoda generowania modeli analitycznych

Metoda używana przez Tekla Structures do tworzenia modeli analitycznych została ulepszona w wersji 2018. Części analityczne są teraz automatycznie łączone z większą dokładnością, a węzły są tworzone w prawidłowych położeniach. Dzięki temu powstają prostsze i bardziej przejrzyste modele analityczne. Mniejsza jest liczba sztywnych połączeń, a także mniejsze są potrzeby ręcznej edycji w modelach analitycznych. Na przykład belki, słupy i stężenia można teraz łączyć przy użyciu jednego wspólnego węzła, zamiast kilku węzłów i sztywnych połączeń.

Model fizyczny Model analityczny (2017i) Model analityczny (2018)

Jeśli otworzysz model z modelami analitycznymi w Tekla Structures 2018 i aktywujesz model analityczny, Tekla Structures ponownie utworzy model analityczny przy użyciu nowej metody.

Jeśli chcesz przywrócić metodę tworzenia modeli analitycznych używaną w Tekla Structures 2017i i we wcześniejszych wersjach, nadaj nowej opcji zaawansowanej XS_​AD_​ANALYSIS_​PLANES_​ENABLED wartość FALSE. Ta opcja zaawansowana zależy od modelu.

Eksportowanie do Tekla Structural Designer przy użyciu modelu analitycznego

Obecnie można eksportować model analityczny Tekla Structures do Tekla Structural Designer wraz z modelem fizycznym. Wcześniej do Tekla Structural Designer można było eksportować tylko model fizyczny. Tekla Structural Designer importuje teraz model analityczny z modelem fizycznym, a wynikowy model oraz wyniki obliczeń są dokładniejsze.

Na przykład belki betonowe mogą być umieszczone na różne sposoby względem ich osi referencyjnej w Tekla Structures i wciąż będą połączone ze słupami betonowymi w modelu Tekla Structural Designer.

Również zwolnienia na początku i na końcu części analitycznej są teraz eksportowane do Tekla Structural Designer.

Aby wyeksportować model analityczny do Tekla Structural Designer, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Użyj nowego polecenia Eksport > Tekla Structural Designer z modelem analitycznym w menu Plik.
 • Jeśli ustawiono Tekla Structural Designer jako aplikację analityczną dla modelu analitycznego, w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe wybierz model analityczny i kliknij Eksport.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale Eksportowanie modelu z Tekla Structures do aplikacji analitycznej.

Zobacz także Łączenie Tekla Structures z aplikacją analityczną.

Importowanie zmian z Tekla Structural Designer do modelu analitycznego

Obecnie w Tekla Structures 2018 można zaimportować zmiany wprowadzone w Tekla Structural Designer i zaktualizować odpowiedni model analityczny w Tekla Structures. Można importować nowe elementy utworzone w Tekla Structural Designer, zmiany profilu i materiału oraz wyniki obliczeń.

Położenie istniejących elementów nie zmienia się w Tekla Structures , nawet jeśli stosowne elementy zostały przeniesione w Tekla Structural Designer.

Aby zaimportować zmiany z Tekla Structural Designer, wybierz model analityczny w oknie dialogowym Modele analityczne i projektowe w Tekla Structures i kliknij Pobierz wyniki.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale ana_import_from_Tekla_Structural_Designer.html#TASK_1E0098B1ECD24E84A6F07A082F20B20A.

Ulepszenia definiowania filtrów i zawartości modelu analitycznego

Ulepszono metody definiowania zawartości modelu analitycznego. Filtry modelu analitycznego dla głównych i podrzędnych części analitycznych zostały ulepszone i dodano nowy filtr dla stężeń. Filtry modelu analitycznego są oparte na filtrach wyboru. Nie trzeba ponownie stosować filtrów modelu analitycznego, jeśli wprowadzono zmiany w zawartości modelu fizycznego lub modelu analitycznego.

Automatyczne rozpoznawanie elementach podrzędnych i stężeń działa tylko w niektórych szczególnych przypadkach, takich jak dla kratownice.

Zmiany w oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego

W oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego ustawieniach na zakładce Model analityczny zostały ulepszone i zmieniono ich organizację.

 • Kolejność ustawień zmieniono w następujący sposób:

 • Tekla Structural Designer pojawia się teraz jako opcja na liście Aplikacja analityczna.
 • Metoda tworzenia została zmieniona na Zawartość modelu analitycznego , a wartością domyślna jest teraz Wybrane elementy i obciążenia.
 • Filtr został przemianowany na Filtr modelu analitycznego.
 • Dodano nowe ustawienie Filtr elementów stężenia.

  Filtr elementów stężenia umożliwia określenie obiektów modelu analitycznego, które mają być traktowane jako stężenia. Podczas tworzenia modelu analitycznego węzły analityczne stężeń można przemieszczać swobodniej niż węzły głównych części analitycznych.

 • Zaktualizowano Filtr elementu podrzędnego : usunięto opcję Automatycznie wykrywaj elementy podrzędne i pole wyboru Ponownie zastosuj do wszystkich elementów.

  Filtr elementu podrzędnego umożliwia określenie obiektów modelu analitycznego, które mają być traktowane jako podrzędne części analityczne. Podczas tworzenia modelu analitycznego węzły podrzędnych części analitycznych można przemieszczać swobodniej niż węzły głównych części analitycznych.

 • Usunięto przycisk Więcej ustawień i wszystkie ustawienia są od razu widoczne.
 • Usunięto ustawienie Domyślnie zachowaj oś dla elementów podrzędnych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości modelu analitycznego, zobacz Właściwości modelu analitycznego.

Zmiany kolorów klas i węzłów analitycznych

Tekla Structures 2018 zawiera nowe klasy analityczne dla stężeń:
 • Stężenie
 • Stężenie - Kratownica
 • Stężenie - Kratownica - Tylko ściskanie
 • Stężenie - Kratownica - Tylko naprężenia
 • Stężenie - Ignoruj

Kolory klas części analitycznych zostały zmienione w następujący sposób, aby ułatwić sobie rozpoznawanie różnych elementów w modelu analitycznym:

 • Główne części analityczne Belka i Słup zmieniono z czerwonych na niebieskie.
 • Nowa klasa Stężenie ma kolor zielony.

  Stężenie - Kratownica , Stężenie - Kratownica - Tylko ściskanie oraz Stężenie - Kratownica - Tylko naprężenia mają te same kolory jak odpowiednie klasy główne.

 • Podrzędny zmieniono z czerwonego na pomarańczowy.

Należy pamiętać, że używana aplikacja analityczna może nie obsługiwać wszystkich klas analitycznych lub kolorów.

Odcienie kolorów węzłów analitycznych zostały zmienione w niewielkim stopniu.

Wyświetlanie numerów elementów i węzłów analitycznych

Obecnie w widokach modelu można łatwo wyświetlać i ukrywać numery elementów węzłów analitycznych. Wcześniej trzeba było użyć opcji zaawansowanych XS_​AD_​MEMBER_​NUMBER_​VISUALIZATION i XS_​AD_​NODE_​NUMBER_​VISUALIZATION. Teraz można przejść do zakładki Analiza i projektowanie na wstążce i kliknąć:

 • Numery elementów , aby włączyć lub wyłączyć numery elementów
 • Numery węzłów , aby włączyć lub wyłączyć numery węzłów

Nowy osobny pasek narzędzi wyboru do obiektów analitycznych

Przełączniki wyboru do obiektów modelu analitycznego są teraz dostępne na odrębnym pasku narzędzi:

Aby wyświetlić lub ukryć pasek narzędzi, przejdź do karty Analiza i projektowanie i kliknij Pasek narzędzi analizy.

Można też użyć pola Szybkie uruchamianie : zacznij wpisywać wyboru analizy , a następnie zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Pasek narzędzi wyboru analizy na wyświetlonej liście.

Zobacz także Inne zmiany w interfejsie użytkownika.

Inne ulepszenia i poprawki analizy i projektowania

 • Jeśli używasz Tekla Structural Designer jako aplikacji analitycznej, w modelu analitycznym nie są tworzone wiązania sztywne między elementami stalowymi. W przypadku elementów stalowych ustawienie Wyłączony, z zachowanymi osiami: Domyślnie jest używane automatycznie dla opcji Użyj sztywnych łączy w oknie dialogowym Właściwości modelu analitycznego. W przypadku elementów betonowych można użyć ustawienia Włączone.

  Ponadto we właściwościach analitycznych głównych elementów stalowych wybrane jest dla opcji Trzymaj pozycję osi ustawienie Nie.

 • Jeśli istnieje połączenie między elementami w modelu fizycznym, obecnie elementy są także połączone w modelu analitycznym, nawet gdy elementy nie stykają się w modelu fizycznym. Wcześniej to nie miało miejsca w połączeniach z jednym tylko elementem podrzędnym.
 • Obecnie Tekla Structures uwzględnia dopasowania, które powodują wydłużanie lub skracanie elementów fizycznych, podczas tworzenia modeli analitycznych, a części analityczne są łączone prawidłowo.
 • Teraz podczas korzystania z polecenia Zbadaj w celu sprawdzenia węzła analitycznego, współrzędne węzła są również wyświetlane zgodnie z lokalnym (płaszczyzna robocza) układem współrzędnych.
 • Tekla Structures sprawdza, czy płyty, panele i ściany są płaskie oraz wyświetla ostrzeżenie, jeśli co najmniej jeden węzeł analityczny leży poza płaszczyzną. W oknie dialogowym Zbadaj obiekt widoczne są odległości między tego rodzaju węzłami a płaszczyzną.
 • Elementy pionowe i ukośne utworzone za pomocą komponentu Kratownica (S78) są teraz traktowane w analizie jako stężenia.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów