Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nowy sposób edytowania właściwości obiektu modelu

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Nowy sposób edytowania właściwości obiektu modelu

Nowy sposób edytowania właściwości obiektu modelu

W Tekla Structures 2018 większość obiektów modelu ma teraz dostępny panel właściwości w trybie modelowania. Nowy panel właściwości zastępuje używane wcześniej okna dialogowe właściwości obiektu modelu. Można dostosować panel właściwości dla każdego typu obiektu.

Panel właściwości oferuje nowy nowoczesny sposób obsługi właściwości obiektu w Tekla Structures. Panel właściwości to nowe okno panelu bocznego, a wszystkie właściwości obiektu, które wcześniej były dostępne w oknach dialogowych, są teraz dostępne nowym panelu właściwości. Panel właściwości zapewnia płynniejszą pracę przy tworzeniu i modyfikowaniu obiektów, zapisywaniu i wczytywaniu właściwości obiektu oraz kopiowaniu właściwości między obiektami.

Wcześniej panel właściwości dostępny był tylko dla zestawów prętów i belek spiralnych. Teraz można używać panelu właściwości do wyświetlania i modyfikowania właściwości
 • elementów, takich jak słupy i belki
 • elementów specjalnych
 • śrub
 • spoin
 • zbrojenia
 • zestawów prętów
 • obiektów wylewanych, jednostek sekcji wylewania i przerw roboczych
 • obiektów konstrukcyjnych
 • zespołów i zespołów betonowych

Można dostosować panel właściwości. Dla każdego typu obiektu można osobno określić właściwości, które mają być widoczne w panelu właściwości.

W razie potrzeby Szybkie uruchamianie wciąż umożliwia otwieranie poprzednio używanych okien dialogowych właściwości obiektu.

Główne zalety

Nowy panel właściwości ma kilka zalet w porównaniu z oknami dialogowymi używanymi poprzednio:

 • Panel właściwości jest zawsze aktualny. Po wybraniu obiektu w modelu bieżące właściwości są natychmiast wyświetlane w panelu właściwości.
 • Ekran jest bardziej uporządkowany, ponieważ nie ma potrzeby otwierania osobnych okien dialogowych, co miało miejsce wcześniej.
 • Wystarczy kliknąć Zmień , aby zmienić wybrane właściwości. Nie trzeba kliknąć Zastosuj lub OK , jak to było wcześniej.
 • Można łatwo tworzyć obiekty, które są podobne do tych obiektów już obecnych w modelu: po wybraniu obiektu w modelu Tekla Structures tworzy następny podobny obiekt przy użyciu tych samych właściwości.
 • Po wybraniu kilku obiektów w modelu, można sprawdzić, czy obiekty mają wspólne właściwości, jakie są wartości wspólnych właściwości i w razie potrzeby zmodyfikować je.
 • Można łatwo kopiować właściwości z jednego obiektu do innego. Właściwości między dowolnymi obiektami można kopiować, o ile oba obiekty mają dostępne te same właściwości. Można na przykład skopiować materiał z belki stalowej do blachy.
 • W panelu właściwości można łatwo sprawdzić, które właściwości zostaną zmodyfikowane. Tekla Structures podświetla zmienione właściwości na żółto w panelu właściwości obok zmodyfikowanej właściwości pojawia się pole wyboru.
 • Można dostosować panel właściwości: na przykład można zorganizować ustawienia zgodnie z wymaganiami i usunąć zbędne ustawienia. Można również dodać najbardziej potrzebne atrybuty użytkownika (UDA) bezpośrednio do panelu właściwości, dzięki czemu nie ma potrzeby otwierania osobnego okna dialogowego UDA.

Jak otworzyć panel właściwości

Aby otworzyć właściwości obiektu modelu w panelu właściwości:

 • Jeśli panel właściwości jest zamknięty: kliknij dwukrotnie obiekt modelu lub kliknij ikonę Właściwości w panelu bocznym.
 • Jeśli panel właściwości jest otwarty: wybierz obiekt modelu.

Można też nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift i kliknąć polecenie na wstążce, aby otworzyć właściwości w panelu właściwości.

Należy pamiętać, że możesz mieć otwarte tylko jedno okno panelu bocznego właściwości. Oznacza to, że jednocześnie można wyświetlać właściwości tylko jednego typu obiektu. Wcześniej, jeśli były używane okna dialogowe, można było mieć otwartych jednocześnie kilka okien dialogowych kilku typów obiektów, na przykład właściwości płyty betonowej oraz właściwości zbrojenia. Panel właściwości nie daje takich możliwości.

Panel właściwości może być ruchomy lub zadokowany podobnie jak jakiekolwiek inne okno panelu bocznego. Można go przeciągać po ekranie lub na ekran podrzędny, jeśli używasz kilku ekranów.

Zmienianie właściwości obiektów modelu

W panelu właściwości można jednocześnie przeglądać i modyfikować właściwości jednego typu obiektu lub właściwości wspólne kilku podobnych typów obiektów.

 1. Kliknij dwukrotnie element, element specjalny, śrubę, spoinę, zbrojenie, sekcję wylewania, obiekt konstrukcyjny lub zespół.

  Zostanie otwarty panel właściwości z wyświetlonymi bieżącymi właściwościami obiektu.

 2. Zmień właściwości stosownie do potrzeb.

  Tekla Structures podświetli zmienione właściwości na żółto w panelu właściwości.

 3. Jeśli chcesz odrzucić niektóre zmiany, kliknij na znaczniki wyboru poszczególnych ustawień, aby je usunąć.

  Można usuwać znaczniki jeden po drugim lub zaznaczyć całą sekcję i wszystkie jej właściwości.

  Można użyć przełączników Wszystko i Brak u dołu panelu właściwości, aby wybrać wszystkie zmiany lub wyczyścić wszystkie zmiany.

 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij Zmień , aby zmiany zostały zastosowane.

  Zmienione właściwości staną się nowymi bieżącymi właściwościami. Tekla Structures użyje bieżących właściwości podczas kolejnego tworzenia obiektu tego samego typu.

  Jeśli chcesz utworzyć obiekt przy użyciu standardowych wartości zamiast nowych bieżących wartości, najpierw wczytaj plik standard.

Należy pamiętać, że w przypadku użycia kontekstowego paska narzędzi lub bezpośredniej zmiany w celu zmodyfikowania obiekt modelu, bieżące właściwości nie zmieniają się i nie są automatycznie stosowane, gdy tworzysz następny obiekt tego samego typu.

Modyfikowanie wspólnych właściwości różnych typów obiektów

Po wybraniu kilku podobnych obiektów w modelu w panelu właściwości są wyświetlane właściwości wspólne dla wszystkich wybranych obiektów. Ustawienia mające kilka opcji mają tekst Różne , a wartości lub opcje są wyświetlane na liście. Jeśli nie ma wspólnych właściwości, panel właściwości jest pusty.

Wspólne właściwości można modyfikować w taki sam sposób jak dowolne inne właściwości. Tekla Structures podświetla na żółto zmienione właściwości w panelu właściwości. Te właściwości zostaną zastosowane po kliknięciu Zmień.

Lista typów obiektów w panelu właściwości pozwala sprawdzić, które obiekty są wybrane w modelu i jaka jest liczba obiektów poszczególnych typów.

Czynność Procedura

Sprawdzenie, które obiekty są wybrane w modelu

Kliknij przycisk Lista typów obiektów , aby otworzyć listę wybranych obiektów.

Na liście widać liczbę wybranych obiektów dla każdego typu obiektu.

Na liście widać też, ile jest wybranych komponentów. Jeśli wybierzesz na liście Komponent , w panelu właściwości zostaną wyświetlone nazwy i numery komponentów wybranych w modelu. Właściwości komponentów dla poszczególnych komponentów są wyświetlane w tych samych oknach dialogowych tak jak wcześniej.

Modyfikowanie wyboru obiektu na Liście typów obiektów

Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl , a następnie kliknij typy obiektów na liście, które chcesz wykluczyć lub dołączyć do zaznaczenia.

Zawartość panelu właściwości może się zmieniać zgodnie z wyborem.

Wybieranie wszystkich obiektów na Liście typów obiektów

Kliknij przycisk Wybierz wszystko.

Kopiowanie właściwości obiektu z jednego obiektu do innego

Za pomocą panelu właściwości można łatwo kopiować właściwości między dowolnymi obiektami, w których dostępne są takie same właściwości.

 1. Wybierz obiekt, którego właściwości chcesz skopiować.
 2. KliknijKopiuj właściwości w panelu właściwości.

  Wskaźnik myszy zmieni się w pędzel.

 3. Wybierz obiekty, do których chcesz skopiować właściwości. Obiekty można zaznaczyć, korzystając z funkcji zaznaczania obszarem.

  Tekla Structures podświetli zmienione właściwości na żółto w panelu właściwości.

 4. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wskazać, które właściwości chcesz skopiować.

  Można usuwać znaczniki jeden po drugim lub zaznaczyć całą sekcję i wszystkie jej właściwości.

  Użyj przełączników Wszystko i Brak u dołu panelu właściwości, aby wybrać wszystkie zmiany lub wyczyścić wszystkie zmiany. Jeżeli użyjesz przełącznika Brak , wszystkie znaczniki wyboru zostaną usunięte przy następnym uruchomieniu polecenia Kopiuj właściwości.

 5. Kliknij Zmień , aby zastosować wybrane zmiany.

  Zmienione właściwości staną się nowymi bieżącymi właściwościami. Tekla Structures użyje bieżących właściwości podczas kolejnego tworzenia obiektu tego samego typu.

  Po skopiowaniu właściwości zostanie przywrócony normalny wskaźnik myszy.

  Pamiętaj, że jeśli masz dostosowany panel właściwości z dodanymi atrybutami użytkownika (UDA), wartości atrybutów UDA są kopiowane podczas korzystania z polecenia Kopiuj właściwości w panelu właściwości. Wartości atrybutów UDA widoczne tylko w oknach dialogowych UDA nie są kopiowane razem z obiektem. Niepowtarzalne atrybuty użytkownika ( unique_attribute ) nie są kopiowane razem z obiektem.

  Pamiętaj, że jeśli skopiujesz właściwości zestawu prętów lub lica ramienia , numer kolejności warstwy nie zostanie skopiowany.

Tip:

Aby skopiować właściwości do wielu obiektów, kliknij dwukrotnie przyciskKopiuj właściwości , aby utrzymać uruchomione polecenie Kopiuj właściwości. Kliknij Zmień po każdym wybranym obiekcie. Wskaźnik myszy pozostanie w trybie pędzla, dopóki nie naciśniesz klawisza Esc lub nie klikniesz ponownie.

Korzystanie z plików właściwości i plików standard

Można zapisać zestaw właściwości jako plik właściwości i następnie wczytywać te właściwości podczas tworzenia nowych obiektów.

 1. Kliknij dwukrotnie element, element specjalny, śrubę, spoinę, zbrojenie, sekcję wylewania, obiekt konstrukcyjny lub zespół, aby wyświetlić bieżące właściwości w panelu właściwości.
 2. W panelu właściwości zmień lub wprowadź właściwości, które chcesz zapisać.
 3. W polu obok przyciskuwprowadź nazwę nowego zestawu właściwości.
 4. Kliknij, aby zapisać właściwości.

  Zestaw właściwości zostanie zapisany i dodany do listy plików właściwości w folderze bieżącego modelu:

 5. Aby wczytać zestaw właściwości, wybierz na liście zestaw właściwości.
  • Jeśli wybierz obiekt w modelu i wczytasz plik właściwości w panelu właściwości, właściwości i atrybuty użytkownika (UDA) zostaną wczytane natychmiast a wartości, które różnią się w aktualnie wybranym obiekcie zostaną podświetlone na żółto panelu właściwości. Kliknij Zmień , aby zastosować nowe wartości.

   Jeśli występują zmiany tylko w wartościach atrybutów UDA w oknie dialogowym UDA, a nie w panelu właściwości przycisk Zmień nie uaktywni się. Kliknij Zmień w oknie dialogowym UDA, aby aktywować wartości UDA.

  • Jeśli uruchomisz polecenie tworzenia obiektu w modelu i wczytasz plik właściwości w panelu właściwości, właściwości i atrybuty użytkownika (UDA) są używane od razu i Tekla Structures utworzy obiekt używając wczytanych wartości.
  Note:

  Jeśli okno dialogowe UDA jest otwarte przy wczytywaniu pliku właściwości w panelu właściwości, okno dialogowe UDA aktualizuje się i są wyświetlane w nim wartości UDA zapisane w pliku właściwości. Jeśli najpierw zaznaczysz obiekt i wczytasz plik właściwości, a następnie otworzysz okno dialogowe UDA, w oknie dialogowym wyświetlane są wartości UDA wybranego obiektu.

  Aby sprawdzić, które wartości UDA są zapisane w pliku właściwości, musisz najpierw otworzyć okno dialogowe UDA lub wczytać plik właściwości ponownie po otwarciu okna dialogowego UDA.

 6. Aby wprowadzić zmiany w istniejącym zestawie właściwości:
  1. Wczytaj zestaw właściwości, który chcesz zmienić.
  2. Zmodyfikuj właściwości.
  3. Kliknij.

   Tekla Structures zapisuje zmiany w pliku widocznym na liście, nadpisując stary zestaw właściwości.

  Zmienione właściwości staną się nowymi bieżącymi właściwościami. Tekla Structures użyje bieżących właściwości podczas kolejnego tworzenia obiektu tego samego typu.

  Jeśli chcesz utworzyć obiekt przy użyciu standardowych wartości zamiast nowych bieżących wartości, najpierw wczytaj plik standard.

Atrybuty użytkownika w panelu właściwości

W panelu właściwości przycisk Więcej w sekcji Właściwości niestandardowe otwiera okno dialogowe atrybutów użytkownika (UDA). Jeśli dostosujesz panel właściwości, możesz dodać najważniejsze atrybuty UDA bezpośrednio do panelu właściwości, aby nie musieć otwierać osobnych okien dialogowych UDA.

Podczas tworzenia lub modyfikowania obiektów modelu atrybuty UDA są automatycznie stosowane wraz ze wszystkimi właściwościami obiektu. Atrybuty UDA są stosowane automatycznie niezależnie od ich obecności w panelu właściwości lub w oknach dialogowych UDA.

W panelu właściwości obsługiwane są i działają prawidłowo atrybuty UDA z następującymi typami jednostek: Opcja , Łańcuch , Liczba całkowita , Liczba zmiennoprzecinkowa , Data , Odległość , Ciężar , Siła , Moment , Kąt , Współczynnik i Powierzchnia. Atrybuty UDA z innymi typami jednostek muszą być używane za pośrednictwem okien dialogowych UDA.

Dostosowywanie układu panelu właściwości

Można dostosować panel właściwości do swoich potrzeb. Dla każdego typu obiektu można osobno określić właściwości, które mają być widoczne w panelu właściwości. Narzędzie dostosowania umożliwia wyświetlanie, ukrywanie i organizowanie ustawień w panelu właściwości. Można też dodać najbardziej potrzebne atrybuty użytkownika (UDA) bezpośrednio do panelu właściwości. Administratorzy w firmie mogą dystrybuować dostosowane układy panelu właściwości w całej organizacji w taki sam sposób jak dostosowane wstążki lub karty.

Za pomocą narzędzia dostosowywania można

 • organizować właściwości w odpowiedniej kolejności lub odpowiednich grupach
 • usuwać nieużywane lub niepotrzebne właściwości
 • tworzyć własne grupy dla właściwości, które uznasz za odpowiednie, łącznie z atrybutami użytkownika (UDA)
 • dodawać właściwości do istniejącej już grupy, łącznie z atrybutami użytkownika (UDA)
 • tworzyć zagnieżdżone grupy właściwości
 • zmieniać nazwy właściwości lub grup
 • zapisywać dostosowane układy panelu właściwości

Dostosowane układy panelu właściwości są zapisywane w pliku PropertyTemplates.xml w folderze ..Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<version>\UI\PropertyTemplates\.

Aby otworzyć narzędzie dostosowywania, kliknij menu Plik > Ustawienia > Dostosuj > Panel właściwości .

Na liście Właściwości dla wybierz typ obiektu, którego układ panelu właściwości chcesz zmodyfikować. Na przykład Płyta betonowa.
 • Z lewej strony narzędzia dostosowywania widoczne są dostępne właściwości i atrybuty użytkownika dla każdego typu obiektu. Można dodać te właściwości i atrybuty użytkownika do układu panelu właściwości jako zwykłe właściwości. Nie można ponownie dodać właściwości, które są już używane, ale można zmienić ich kolejność w układzie panelu właściwości.
 • Po prawej stronie narzędzia dostosowywania widoczny jest bieżący układ panelu właściwości dla wybranego typu obiektu.
Czynność Procedura
Dodanie nowej właściwość do układu panelu właściwości

Wybierz właściwość z listy po lewej stronie i przeciągnij ją do układu panelu właściwości po prawej stronie.

Właściwość można przeciągnąć do dowolnej grupy w panelu właściwości.

Dodanie nowej grupy do układu panelu właściwości

Przeciągnij szablon grupy ze środkowej sekcji narzędzia dostosowywania do układu panelu właściwości po prawej stronie.

Można utworzyć nową grupę lub wstawić nową grupę wewnątrz istniejącej grupy, aby utworzyć zagnieżdżone grupy.

Można zmienić kolejność istniejących grup, przeciągając je.

Zmiana nazwę grupy lub właściwości

Klikniji wprowadź nową nazwę grupy lub właściwości. Naciśnij Enter , aby aktywować nową nazwę.

Można też kliknąć prawym przyciskiem myszy grupę lub właściwość i wybrać polecenie Zmień nazwę.

Kopiowanie grupy z jednego typu obiektu na inny typ obiektu

Można kopiować grupy z jednego typu obiekt do innego typ obiektu, na przykład z belki stalowej do blachy stalowej.

 1. W układzie panelu właściwości po prawej stronie zaznacz grupę, którą chcesz skopiować.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę grupy i wybierz Kopiuj właściwości.

  Nazwa skopiowanej grupy i zawartość grupy jest wyświetlana w środkowej części narzędzia dostosowywania.

 3. Na liście Właściwości dla wybierz typ obiektu, do którego chcesz skopiować grupę.
 4. Przeciągnij skopiowaną grupę ze środkowej sekcji narzędzia dostosowywania do układu panelu właściwości po prawej stronie.

  Nazwa skopiowanej grupy i zawartość grupy jest wyświetlana w środku narzędzia dostosowywania dopóki nie skopiujesz innej grupy lub nie zamkniesz narzędzia dostosowywania.

Jeśli kopiujesz zagnieżdżone grupy, kopiowane są też wszystkie grup zagnieżdżone wewnątrz grupy głównej.

Należy pamiętać, że nie można ponownie dodać właściwości, które są już używane. W przypadku kopiowania grupy zawierającej właściwości, które są już w użyciu, kopiowanie nie powiedzie się i na pasku stanu narzędzia dostosowywania zostanie wyświetlony komunikat z opisem szczegółów.

Usuwanie grupy lub właściwości

Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę lub właściwość, a następnie wybierz Usuń.

Powracanie oryginalnych układów panelu właściwości

Kliknij przycisk Usuń to dostosowanie , aby usunąć dostosowywanie układu panelu jedną właściwości, lub przycisk Usuń wszystkie dostosowania , aby usunąć dostosowywania wszystkich układów panelu właściwości.

Odrzucenie zmian

Na zakładce Edytuj panel właściwości kliknij przycisk Odrzuć , aby cofnąć ostatnią czynność.

Zapisanie zmian

Na zakładce Edytuj panel właściwości kliknij przycisk Zapisz .

Po powrocie do Tekla Structures , Tekla Structures zapyta, czy chcesz ponownie wczytać zmienione szablony panelu właściwości. Kliknij Tak , aby zatwierdzić dostosowany układ używanego panelu właściwości.

Przykład: jak dodawać atrybuty użytkownika związane z IFC do układu panelu właściwości

W tym przykładzie pokazano, jak dodać atrybuty użytkownika (UDA) związane z IFC do układu panelu właściwości słupa stalowego i skopiować grupę do układu panelu właściwości belki stalowej.

 1. Na liście Właściwości dla wybierz Słup stalowy.

 2. Utwórz nową grupę właściwości. Przeciągnij szablon grupy do układ panelu właściwości po prawej stronie.

 3. Klikniji zmień nazwę grupy właściwości na IFC.

 4. W polu wyszukiwania po lewej stronie poszukaj atrybutów UDA związanych z IFC.

 5. Przeciągnij atrybuty UDA po kolei do grupy utworzonej w układzie panelu właściwości.

 6. Po dodaniu wszystkich niezbędnych atrybutów UDA do nowej grupy skopiuj grupę i dodaj ją do układu panelu właściwości belki stalowej. Kliknij prawym przyciskiem myszy grupę i wybierz Kopiuj właściwości.

  Nazwa skopiowanej grupy i zawartość grupy jest wyświetlana w środkowej części narzędzia dostosowywania.

 7. Aby dodać skopiowaną grupę do układu panelu właściwości belki stalowej, wybierz Belka stalowa na liście Właściwości dla.

 8. Przeciągnij skopiowaną grupę ze środkowej sekcji narzędzia dostosowywania do układu panelu właściwości belki stalowej po prawej stronie.

  Teraz atrybuty UDA związane z IFC są dostępne zarówno w układzie panelu właściwości słupa stalowego i w układzie panelu właściwości belki stalowej.

 9. Na zakładce Edytuj panel właściwości kliknij przycisk Zapisz , aby zapisać zmiany. Po powrocie do Tekla Structures , Tekla Structures zapyta, czy chcesz ponownie wczytać zmienione szablony panelu właściwości. Kliknij Tak , aby zatwierdzić dostosowany układ używanego panelu właściwości.

Dystrybuowanie dostosowanych układów panelu właściwości przy użyciu foldera firmowego, projektu lub środowiska

Administratorzy w firmie mogą dystrybuować dostosowane układy panelu właściwości wśród innych użytkowników w firmie, umieszczając plik układu panelu właściwości PropertyTemplates.xml w folderze o nazwie PropertyRepository\Templates znajdującym się w folderze projektu, firmy lub środowiska. Na przykład administratorzy firmy mogą utworzyć firmowe układy panelu właściwości i zapisać je w folderze firmowym. Te układy panelu są dostępne w interfejsie użytkownika Tekla Structures dla wszystkich użytkowników korzystających z tego samego folderu firmowego.

Note:

Jeśli używasz folderu firmowego do dystrybuowania pliku PropertyTemplates.xml , musisz ustawić ścieżkę do folderu firmowego w pliku .ini. Jeśli ustawisz ścieżkę do folderu firmowego w opcji zaawansowanej XS_FIRM , plik PropertyTemplates.xml nie będzie działać prawidłowo.

Dodawanie pliku układu panelu właściwości do folderu projektu, firmy lub środowiska

 1. W narzędziu dostosowania utwórz układy panelu właściwości, które chcesz udostępnić.

  Układy panelu właściwości są zapisywane w pliku PropertyTemplates.xml w folderze ..\Users\<user>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<version>\UI\PropertyTemplates.

 2. Utwórz folder o nazwie PropertyRepository\Templates w folderze projektu, folderze firmowym lub folderze \system , który znajduje się w folderze środowiska: ..\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\Environments\<środowisko>\system.
 3. Skopiuj plik PropertyTemplates.xml do folderu PropertyRepository\Templates.

  Przykład: ..\ProgramData\Tekla Structures\<wersja>\Environments\<środowisko>\system\PropertyRepository\Templates\PropertyTemplates.xml.

 4. Uruchom ponownie Tekla Structures.

Kolejność wyszukiwania plików dostosowanych układów panelu właściwości

Plik PropertyTemplates.xml zawiera wszystkie układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów. Należy pamiętać, że układy panelu właściwości dla różnych typów obiektów są traktowane oddzielnie. Na przykład Tekla Structures może odczytać układ panelu właściwości stalowej belki z innego położenia niż układ panelu właściwości słupa stalowego.

W przypadku zdefiniowania różnych typów obiektów w różnych folderach definicje są łączone. Jeśli ten sam typ obiektu jest różnie zdefiniowany w różnych folderach, używana jest definicja znajdująca się wyżej w kolejności wyszukiwania.

Układ panelu właściwości w folderze ..\Users\<użytkownik>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<wersja>\UI\PropertyTemplates\ ma najwyższy priorytet. Następnie Tekla Structures używa domyślnej kolejności wyszukiwania.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów