Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Nowy sposób zarządzania zawartością rysunku i inne ulepszenia dotyczące znaków i uwag

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Nowy sposób zarządzania zawartością rysunku i inne ulepszenia dotyczące znaków i uwag

Nowy sposób zarządzania zawartością rysunku i inne ulepszenia dotyczące znaków i uwag

Wprowadzono wiele istotnych ulepszeń w znakach, zwłaszcza dotyczących umieszczania znaków i obsługi zawartości rysunków. Dostępne jest nowe narzędzie rysowania Menedżer zawartości rysunku do szybkiego sprawdzania zawartych na rysunku obiektów modelu i powiązanych znaków oraz do dodawania znaków. Obecnie można też dodawać uwagi powiązane i znaki spoiny modelu do kilku obiektów lub spoin modelu za jednym razem i w prosty sposób zaznaczać wszystkie znaki elementów i znaki spoin. Istnieje nowa opcja do ukrywania znaków spoin oraz wprowadzono ulepszenia wyrównania tekstu.

Menedżer zawartości rysunków - sprawne zarządzanie zawartością rysunku

Tekla Structures 2018 zawiera narzędzie Menedżer zawartości rysunku - nowe interaktywnych narzędzie do sprawdzania i edytowania znaków, uwag i obiektów modelu w bieżącym rysunku.

Użyj narzędzia Menedżer zawartości rysunku , aby szybko i łatwo:

 • wybierać odpowiednią zawartość do celów sprawdzenia i edycji oraz jednocześnie przeprowadzać docelowe czynności dotyczące jednego lub wielu obiektów modelu bądź znaków;

 • dodawać, modyfikować i usuwać znaki obiektu modelu, w tym uwagi powiązane;

 • dodawać znaki spoin do spoin modelu na rysunkach, co nie było możliwe w starszych wersjach Tekla Structures;

 • podświetlać obiekty lub znaki;

 • sprawdzać, ile znaków mają obiekty modelu w jednym widoku lub całym rysunku;

 • dodawać inną zawartość do obiektów modelu w zależności od typu obiektu, na przykład linie wymiarowe prętów zbrojeniowych;

 • Zmiana sposobu wyświetlania obiektów modelu na rysunkach i modyfikowania właściwości znaków

 • Ukrywanie/wyświetlanie obiektów modelu na rysunku

Za pomocą tego nowego narzędzia można unikać duplikowanych, brakujących lub fałszywych informacji, oraz skutecznie sprawdzać, czy wszystkie niezbędne zawartości istnieją, bez konieczności ręcznego przeglądania wszystkich obiektów rysunku.

 • Aby otworzyć narzędzie Menedżer zawartości rysunku , najpierw otwórz rysunek i kliknijMenedżer zawartości rysunku w panelu bocznym. Następnie kliknij Pokaż , aby wypełnić listę Menedżer zawartości rysunku. Jeśli nie chcesz wyświetlać listy wszystkich obiektów modelu, ogranicz wybór przez wybranie określonych widoków rysunku, obszarów modelu lub wielu obiektów, a następnie kliknij Pokaż.

 • Menedżer zawartości rysunku wyświetli listę obiektów modelu oraz powiązane zawartości znaku i poda całkowitą liczbę znaków. Dostępne dane zależą od typu obiektu. Uwagi powiązane są również uwzględniane i liczone jako znaki.

 • Następujące typy obiektów modelu są dostępne w narzędziu Menedżer zawartości rysunku , jeśli istnieją w rysunku i ustawiono je jako widoczne w rysunku Właściwości widoku :

  • Zespoły

  • Elementy

  • Spoiny

  • Śruby

  • Zbrojenie

  • Obiekty wylewane

  • Elementy sąsiednie

 • Aby utworzyć listę obiektów modelu ukrytych w panelu Menedżer zawartości rysunku , kliknijPokaż ukryte elementy. Spowoduje to wyświetlenie na liście obiektów modelu, które są wyświetlane w modelu za pomocą ukrytych linii.

 • Aby zaznaczyć i podświetlić wybrane elementy lub znaki we wszystkich widokach rysunku, w których są widoczne, kliknijPokaż we wszystkich widokach.

 • Aby odświeżyć informacje o znaku w narzędziu Menedżer zawartości rysunku , kliknijAktualizuj.

 • Aby wybrać i podświetlić obiekty modelu lub znaki w rysunku, wybierz obiekty w narzędziu Menedżer zawartości rysunku i zmień wybór z obiektu na znak, używając przełącznika. Gdy wybór obiektów modelu jest aktywny, ten przełącznik ma kolor czarny , a gdy aktywny jest wybór znaku, przełącznik ma kolor żółty.

  Wybrane znaki:

  Wybrane elementy:

 • Aby poszukać konkretnych obiektów modelu i utworzyć ich listę, użyj pola wyszukiwania.

 • Aby zwinąć lub rozwinąć kategorie obiektów modelu, użyj przycisków strzałek.

 • Aby posortować właściwości znaków w kolejności alfabetycznej, kliknij nagłówek kolumny.

 • Aby dodać znaki, najpierw wybierz na liście Menedżer zawartości rysunku obiekty, wymagające znaków, aby wybór obiektów modelu był aktywny. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy w modelu i wybierz jedną z poniższych opcji:

  Dodaj uwagę powiązaną

  Dodaj znak elementu

  Dodaj znak spoiny

  Dodaj znak > Znak zbrojenia

  Dodaj znak > Znak wymiaru

  Dodaj znak > Znak wymiaru z etykietą

  Tekla Structures tworzy znaki lub uwagi dla wybranych obiektów. Aby zaktualizować informacje o znakach, kliknijAktualizuj.

  Należy pamiętać, że Menedżer zawartości rysunku nie obsługuje zliczania znaków wymiarów i znaków wymiarów z etykietą.

  Należy pamiętać, że w przypadku jednoczesnego wybrania kilku obiektów modelu, gdy niektóre z wybranych obiektów mają już znaki, zawartość istniejących znaków nie zmieni się.

 • Aby usunąć znaki, zaznacz jeden lub kilka obiektów w narzędziu Menedżer zawartości rysunku , użyj przełącznika , aby wybrać tylko znaki, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze. Zaktualizuj informacje na temat znaku, klikającAktualizuj.

 • Aby ukryć obiekty modelu, wybierz obiekty modelu na liście Menedżer zawartości rysunku , kliknij na rysunku prawym przyciskiem myszy i wybierz Ukryj/Pokaż > Ukryj na widoku rysunku lub Ukryj na rysunku.

 • Aby zmienić sposób wyświetlania obiektów modelu na rysunkach, wybierz obiekty na liście Menedżer zawartości rysunku , kliknij w modelu prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości....

 • Aby zmienić właściwości znaków, wybierz obiekty na liście, aktywuj wybór znaku, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie znak.

 • Jeśli chcesz wyświetlić listę niektórych znaków, takich jak znaki spoin, ale nie wyświetlać znaków na rysunku, użyj pierwszej opcji koloru w oknie dialogowym właściwości znaku spoiny, aby wyświetlić znaki jako niewidoczne. W tym celu najpierw wybierz obiekty spoiny na liście Menedżer zawartości rysunku , aktywuj wybór znaku , kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Właściwości... i zmień kolor tekstu i linii znaku spoiny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Menedżer zawartości rysunku , zobacz dra_drawing_content_manager.html#dra_drawing_content_manager :

Ulepszone umieszczenie znaku

 • Znaki teraz są automatycznie umieszczane zgodnie z nowym algorytmem umieszczania znaków, jeśli nowa specyficzna dla modelu opcja zaawansowana XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING ma wartość TRUE , która jest również wartością domyślną. Nowe umieszczanie próbuje uniknąć przecinania się linii odniesienia, a także powoduje umieszczenie znaków w wyraźniejszy sposób. Opcja XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING jest dostępna w kategorii Znaki: ogólne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane. Nowy algorytm ma zastosowanie do wszystkich znaków i uwag powiązanych, z wyjątkiem znaków spoin.

  Wcześniej:

  W Tekla Structures 2018:

 • Nawet jeśli opcja XS_MARK_INTELLIGENT_PLACING ma wartość FALSE , wciąż można porządkować znaki i uwagi powiązane za pomocą następujących dwóch poleceń na wstążce:

  • Rozmieść znaki : Automatyczne rozmieszczenie znaków i uwag powiązanych ma na celu unikanie przecinania linii odniesienia. Wynik zależy również od ustawień ochrony i marginesów wyszukiwania.

  • Wyrównaj znaki : Automatyczne wyrównanie znaków i uwag powiązanych, które są blisko siebie, układając je i rozmieszczając równomiernie.

  • Dwa nowe polecenia są także dostępne poprzez pole Szybkie uruchamianie.

  • Należy pamiętać, że polecenia te nie działają w przypadku znaków spoin.

 • Polecenia Blisko bieżącego położenia i Ignoruj bieżące położenia działają teraz także w przypadku znaków stałych. Obiekty przeniesione zachowają swój stały stan. Wcześniej te polecenia działały tylko w przypadku znaków dowolnych.

 • Obecnie polecenie Ignoruj bieżące położenia przesuwa również punkty bazowe znaku prętów zbrojeniowych do pierwotnego położenia.

 • Ulepszono również położenie kwadrantu znaku. W przypadku wybrania wszystkich czterech punktów narożnych w oknie dialogowym Umieszczenie znaku elementu zostanie użyte ulepszone automatyczne umieszczanie znaków i Tekla Structures poszuka najbliższego kwadrantu z pustą przestrzenią.

 • Należy pamiętać, że w przypadku używania wysokich wartości Margines wyszukiwania i Minimalna odległość w oknie dialogowym Umieszczenie znaku elementu umieszczania znaków nie działa wydajnie.

 • W przypadku nadania nowej opcji zaawansowanej XS_MARK_PLACING_ANGLE_CLOSE_TO_45_DEGREES wartości TRUE (domyślna), znaki z liniami odniesienia są umieszczane pod kątem 45 stopni, jeśli zezwalają na to ustawienia ochrony.

  Ta specyficzna dla modelu opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Znaki: ogólne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

 • W przypadku nadania nowej opcji zaawansowanej XS_MARK_INTELLIGENT_POST_FREEPLACE_NEARBY wartości TRUE (domyślna) Tekla Structures najpierw umieszcza znaki, unikając przecinania linii odniesienia, a następnie uruchamia polecenie umieszczania w pobliżu, które zapewnia, że położenia znaku są zgodne z ustawieniami ochrony. W przypadku nadania tej opcji zaawansowanej wartości FALSE wykonywane jest sprawdzanie przecięcia znaków, ale polecenie umieszczania w pobliżu nie jest wykonywane, więc niektóre ustawienia ochrony mogą nie być przestrzegane.

  Ta specyficzna dla modelu opcja zaawansowana znajduje się w kategorii Znaki: ogólne w oknie dialogowym Opcje zaawansowane.

Aby uzyskać więcej informacji na temat umieszczania znaków i ustawień ochrony, zobacz Określanie ochrony i ustawień umieszczania obiektu na rysunkach.

Ulepszony sposób wybierania znaków elementu

Za pomocą nowego polecenia Wybierz znaki elementu w menu podręcznym rysunku można wybierać znaki elementu wybranych elementów i na przykład modyfikować wszystkie te znaki za jednym razem względnie usunąć je, naciskając klawisz Delete na klawiaturze. Polecenie Wybierz znaki elementu wybiera znaki elementu z bieżącego widoku rysunku lub z wszystkich widoków rysunku zależnie od wyboru. Ta metoda jest łatwiejsza niż wyszukiwanie potrzebnych znaków w całym rysunku i późniejsze modyfikowanie ich, zwłaszcza w przypadku bardzo dużych modeli.

Polecenie to zastępuje stare polecenie Usuń znaki elementu.

Nowy sposób wybierania znaków spoin na rysunkach

Za pomocą nowego polecenia Wybierz znaki spoin w menu podręcznym rysunku można wybierać znaki dla wybranych spoin i na przykład modyfikować wszystkie te znaki za jednym razem względnie usunąć je, naciskając klawisz Delete na klawiaturze. Polecenie Wybierz znaki spoin wybiera znaki spoin z bieżącego widoku rysunku lub z wszystkich widoków rysunku zależnie od wyboru.

Należy pamiętać, że to polecenie nie będzie wybierać znaków spoin, które zostały dodane ręcznie na rysunku za pomocą polecenia wstążki Znak spoiny. Wybiera ono tylko znaki spoin, które zostały utworzone w modelu.

Dodawanie znaków spoin modelu na rysunkach

Obecnie można ręcznie dodawać znaki spoin modelu w otwartych rysunkach, jeśli model zawiera znaki spoin. Aby dodać znaki spoin, należy ustawić spoiny jako widoczne we właściwościach widoku.

 • Najpierw wybierz spoiny modelu, do których chcesz dodać znaki spoin, na przykład za pomocą przełącznika wyboru Wybierz spoiny i wyboru obszarem lub listy Menedżer zawartości rysunku.

 • Po wybraniu spoin kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj znak spoiny.

  Należy pamiętać, że w przypadku dodania znaku spoiny za pomocą menu podręcznego, jest on teraz widoczny, nawet jeśli jego rozmiar spoiny jest mniejszy niż minimalny rozmiar spoiny określony w ustawieniach widoku rysunku.

  Oprócz limitu rozmiaru spoiny także opcja zaawansowana XS_OMITTED_WELD_TYPE może ukryć znaki spoin.

Dodawanie uwag powiązanych do kilku obiektów modelu za jednym razem

Obecnie można dodawać uwagi powiązane do kilku obiektów modelu na raz na otwartych rysunkach: Wcześniej było to tylko możliwe w rysunkach zestawczych. Obecnie dotyczy to wszystkich typów rysunków.

 • Najpierw wybierz obiekty modelu, do których chcesz dodać uwagi powiązane, na przykład za pomocą przełącznika wyboru Wybierz elementy na rysunkach i wyboru obszarem lub listy Menedżer zawartości rysunku.

 • Po wybraniu obiektów modelu kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Dodaj uwagę powiązaną.

Przełącznik wyboru do wybierania uwag powiązanych

Obecnie można używać przełącznika Wybierz oznaczenia do wybierania uwag powiązanych. Przełącznik Wybierz tekst już nie wybiera uwag, a jedynie teksty.

Wyświetlanie/ukrywanie znaków spoin w ukrytych elementach

We właściwościach spoiny na widoku rysunku istnieje nowe ustawienie Spoiny w ukrytych elementach mające następujące opcje wyświetlania i ukrywania znaków spoin ukrytych elementów (wyświetlanych za pomocą linii ukrytych) na rysunkach:

 • Brak : Jeśli element jest ukryty, nie jest rysowany znak spoiny.
 • Budowa : Jeśli element jest ukryty, rysowane są znaki spoin dla spoin na budowie.
 • Warsztat : Jeśli element jest ukryty, rysowane są znaki spoin dla spoin warsztatowych.
 • Oba : Znaki spoin są zawsze rysowane dla ukrytych elementów.

Wyrównywanie tekstu w znakach, uwagi i tekstach

Ustawienie Dopasowanie istniejące już dla tekstów, jest teraz także dostępne dla znaków i uwag powiązanych. Nowa opcja Linia odniesienia automatycznie wyrównuje tekst do końca linii odniesienia.

Ustawienie Dopasowanie jest dostępne dla następujących typów znaków: znaki śruby, znaki połączenia, znaki elementów, znaki elementów sąsiednich, znaki obiektów wylewanych, znaki zbrojenia, znaki zbrojenia sąsiedniego, scalone znaki zbrojenia i znaki wykończenia powierzchni.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów