Witaj!

Czy wiesz, że zalogowani użytkownicy mają dostęp do większej ilości materiałów?

Dostosowane strzałki linii wymiarowych oraz inne ulepszenia wymiarowania

Dodano April 8, 2018 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Wersja programu: 
2018

Dostosowane strzałki linii wymiarowych oraz inne ulepszenia wymiarowania

Dostosowane strzałki linii wymiarowych oraz inne ulepszenia wymiarowania

Można teraz dostosowywać strzałki linii wymiarowej, zmienić rozmiar strzałki wymiaru dla wszystkich typów strzałki i dodawać właściwości obiektu wylewanego w etykietach wymiarów. Wymiary prostych prętów zbrojeniowych są teraz przytwierdzone na końcach prętów. Wprowadzono też pewne aktualizacje w aplikacji Wymiarowanie grupy prętów.

Dostosowywanie strzałek linii wymiarowej

Jeżeli żaden z domyślnych typów strzałki linii wymiarowej nie pasuje do Twoich potrzeb, możesz teraz tworzyć własne strzałki.

 • Najpierw otwórz plik dimension_arrows.sym w edytorze symboli, utwórz nowy typ strzałki i zapisz plik. Plik znajduje się w środowisku Common ( ...ProgramData:\TeklaStructures\<version>\Environments\common\symbols ) lub w Twoim środowisku w folderze \symbols.

 • Następnie należy dodać położenie nowego symbolu do pliku konfiguracyjnego dimension_arrows.txt w tym samym folderze. Ten plik określa, które strzałki są dostępne do użycia w danym środowisku. Na przykład, jeśli numer pozycji to 4, wówczas dodaj 000,001,002,003, 004.

  Nie ma już potrzeby rozciągania grotów strzałek wymiaru, ponieważ plik dimension_arrows.sym w środowisku Wspólny został zaktualizowany i umożliwia prawidłowe wyświetlanie strzałek w skali 1:1.

 • Utwórz mapę bitową dla nowego typu strzałki w folderze ..\ProgramData\Tekla Structures\<version>\Bitmaps na swoim komputerze zgodnie z konwencją nazewnictwa dr_dialog_dim_arrow_type_004.bmp.

 • Na koniec uruchom ponownie Tekla Structures.

Teraz po otwarciu okna dialogowego Właściwości wymiaru nowy typ strzałki powinien być widoczny na liście Strzałka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania strzałek linii wymiarowej, zobacz Dostosowanie strzałek linii wymiarowej.

Nowe typy strzałek wymiaru

Niektóre nowe typy strzałek wymiaru zostały dodane do zestawu symboli strzałek. Zobacz ilustrację poniżej. Każdy symbol ma podstawę 10 pikseli, dzięki czemu można je łatwo skalować w razie potrzeby.

Zmiana rozmiaru strzałki wymiaru

 • Obecnie można zmieniać rozmiar strzałki wymiaru dla wszystkich typów strzałki wymiaru w oknie dialogowym Właściwości wymiaru.

Wymiary prętów zbrojeniowych przytwierdzone do końców prętów zbrojeniowych

Wymiary prostych prętów zbrojeniowych są teraz przytwierdzić na końcach prętów zbrojeniowych, a nie w środku grupy prętów.

Właściwości obiektu wylewanego dostępne w etykietach wymiaru

Obecnie można dodać właściwości obiektu wylewanego do etykiet linii wymiarowej powiązanych z obiektami wylewanymi na rysunkach zestawczych. Należy pamiętać, że etykiety wymiarów, które zostały utworzone na wymiarach obiektu wylewanego przed tym ulepszeniem, nie będą działać, a więc muszą być ponownie utworzone.

Ulepszenia dotyczące właściwości reguły wymiarowania

 • Obecnie można określić różne ustawienia linii wymiarowej dla każdej strony ( Góra , Dół , Lewy i Prawy ) w oknie dialogowym Właściwości zasady wymiarowania. W tym celu należy usunąć zaznaczenie nowego pola wyboru Tak samo ze wszystkich stron.

  W przypadku wybrania Tak samo ze wszystkich stron po wszystkich stronach używane są ustawienia z tego samego pliku właściwości wymiarów.

 • Lista do wybierania właściwości wymiaru pionowego została usunięta.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości reguł wymiarowania, zobacz Właściwości reguł wymiarowania.

Ulepszenia wymiarowanie grupy prętów zbrojeniowych

 • Na zakładce Parametry można teraz wybrać położenie znaku. Dostępne opcje:

  • Automatycznie : Znak 1 znajduje się nad tekstem wymiaru, gdy wymiar jest nad elementem, a pod tekstem wymiaru, gdy wymiar jest pod elementem.

  • Nad tekstem wym. : Znak 1 zawsze znajduje się nad tekstem wymiaru.

  • Poniżej linii wym. : Znak 1 zawsze znajduje się pod linią wymiarową.

  Podczas umieszczania znaku rozmiar czcionki tekstu wymiaru nad tekstem i wartości odstępu określone w zakładce Ustawienia zaawansowane są uwzględniane dla obu pozycji. To ustawienie jest dostępne tylko dla nieradialnych typów oznaczeń.

 • Na zakładce Parametry znajduje się nowa opcja Połącz wymiar między prętami - wym. umożliwiająca łączenie wymiarów rozstawu między dwoma grupami prętów z wymiarami grupy prętów, w której rozstaw jest taki sam jak odległość między grupami. Łączy też linię wymiarową pierwszej/ostatniej grupy z odległością do końca elementu, jeśli odległość granicy jest taka sama jak rozstaw grupy prętów.

  Przykład

  • W poniższym przykładzie pierwszy wymiar od góry przedstawia grupę prętów zbrojeniowych (kolor niebieski) za pomocą odległości między grupami (kolor zielony), plus odległości do końców elementu (kolor szary). Wymiary nie są łączone.

  • Drugi wymiar przedstawia tę samą sytuację z oznaczonymi równościami między rozstawem grupy prętów rysunku (cc) i odległościami między grupami. Należy pamiętać, że odległość do końca elementu po lewej stronie nie jest taka sama jak odstęp, a zatem wymiary nie są łączone.

  • W przypadku trzeciego wymiaru zastosowano nowy typ łączenia Uwzględnij te same rozstawy. Zielone odległości między dwiema niebieskimi grupami prętów zostały połączone z grupą, która ma taki sam rozstaw (cc) jak odległość między grupami.

  • Łączenie zastosowano również do szarej odległość do końca elementu, ponieważ odległość do końca elementu jest taka sama jak rozstaw (cc) grupy sąsiednich grup prętów.

 • Na zakładce Dodatkowe znaki , na której można tworzyć dodatkowe znaki przed i za linią wymiarową, etykiety pola listy Pozycja zbrojenia i Właściwości tekstu są teraz lepiej rozmieszczone w oknie dialogowym i istnieją dla obu znaków.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Wymiarowanie grupy prętów , zobacz Wymiarowanie zbrojenia za pomocą aplikacji Wymiarowanie grupy prętów :

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Ocena zawartości: 
Brak głosów