Gording schoen (1)


Software version: 2020

Laatst bijgewerkt April 2, 2020 by Construsoft NL ts-support@construsoft.com

Software version: 
2020
Environment: 
Netherlands

Gording schoen (1)


Systeemcomponent Gording schoen (1) kan worden gebruikt voor het maken van een verbinding tussen een stalen balk en een houten balk. Aan de stalen balk wordt een gordingschoen gelast waarin de houten balk past. Voor de vorm van de gordingschoen kunnen diverse profielen gekozen worden, waaronder parametrische U- en L-profielen. De schoen wordt voorzien van gaten, zodat de houten balk met houtdraadbouten gefixeerd kan worden.

Gemaakte objecten

 • Gordingschoen

Gebruiken voor

Situatie  Beschrijving
Gordingschoen UNP-profiel
Gordingschoen INP-profiel
Gordingschoen
Gordingschoen, gording inkepen

 

Voordat u begint

Modelleer een ligger en een gording.

Volgorde van selectie 

 • Activeer de component.
 • Wijs het doorgaande stalen profiel aan (=hoofdonderdeel).
 • Wijs de houten balk aan (=aansluitend onderdeel).
 • De verbinding wordt gemaakt.

Onderdeelidentificatiecode


 

  Onderdeel
1 Schoenprofiel
2 Voetplaat
3 Boutgroep

 

Tabblad Afbeelding


In het tabblad Afbeelding kan de doorsteekafstand van schoenprofiel, terugligafstanden van voetplaat en de raveeldiepte houten balk worden gedefinieerd.

 

Optie Beschrijving
1 Eventuele terugloop van het schoenprofiel aan de bovenzijde (t.o.v. de gording).
2 Eventuele doorsteek van het schoenprofiel aan de bovenzijde (t.o.v. het hoofdonderdeel). Dit veld heeft voorrang op de terugloop t.o.v. de gording (1).
Indien het invoerveld leeg blijft, wordt een default waarde van 5 mm aangehouden.
3 Doorsteek van de voetplaat in de richting van de houten balk. Defaultwaarde is 0.
Indien het veld links leeg blijft en het hoofdonderdeel aan de onderzijde verder doorloopt dan de houten balk, zal de voetplaat automatisch tot het lijf van het hoofdonderdeel lopen. Voorbeeld:
4 Doorsteek van de voetplaat in de richting van het hoofdonderdeel. Default waarde is 0.
5 Bij onvoldoende breedte van het schoenprofiel, zal de houten balk geraveeld worden. Deze 3 velden definiëren de raveelafstanden.

 

Tabblad Onderdelen


In het tabblad Onderdelen kan de voetplaatdikte en het schoenprofiel gedefinieerd.

Optie Beschrijving
Voetplaat Instellen van voetplaatdikte.

Voorts kunnen voor de voetplaat de Prefix, het startnummer, materiaal en naam gedefinieerd worden. Indien deze velden leeg blijven, zal Tekla de gegeven gebruiken die in de Opties zijn ingesteld (Opties > groep Componenten)

Bakje - Profiel In dit veld kan het schoenprofiel opgegeven worden. Indien dit veld leeg blijft, zal de vorm van het schoenprofiel bepaald worden door de instelling van keuzeveld Bakje – Sectie Type (hieronder).
Bakje - Sectie type In dit keuzeveld kan het doorsnedetype van het schoenprofiel ingesteld worden. Dit veld wordt allee in behandeling genomen indien geen profiel is ingesteld in het bovenstaande veld “Profiel”.

De opties zijn:

 • UNP
 • UPE
 • INP
 • IPE
 • L
 • U-vorm gezette plaat
 • L-vorm gezette plaat

Welk profiel daadwerkelijk gebruikt wordt, hangt af van de breedte van de houten balk. Het schoenprofiel zal dusdanig gekozen worden dat het houten profiel in de schoen past, zonder dat er geraveeld moet worden.

Er worden bibliotheekprofielen gebruikt, behalve bij de laatste twee opties (U-vorm gezette plaat en L-vorm gezette plaat). Bij die 2 opties kan bij Maak U-profiel als ingesteld worden of het U-profiel als Gezette plaat of als Polyplaat (polyprofiel-plaat) gemaakt moet worden. De optie Polyplaat heeft als voordeel dat er een uitslagtekening incl. buiglijnen van het U-profiel gemaakt kan worden.

1 Breedte van het schoenprofiel. Indien een bibliotheeksectie (UNP, UPE, INP,IPE, L) is ingesteld in voorgaand veld Sectie Type, moet er een bij het profiel horende breedte opgegeven worden.
Bijvoorbeeld: indien sectie = UNP, dan is “80” een geldige waarde. (want UNP80 is een geldig bibliotheek profiel). Maar “90” is geen geldige waarde, want de database bevat géén UNP90-profiel. Bij een ongeldige breedte zal een foutmelding “Onbekend profiel” in de statusbalk verschijnen en het schoenprofiel zal wegvallen.
2 Flenshoogte van het schoenprofiel. Invullen van dit veld heeft allen effect indien een gezette plaat (L- of U-vorm) is gekozen bij Sectie Type.
3 Flensdikte van het schoenprofiel. Invullen van dit veld heeft allen effect indien een gezette plaat (L- of U-vorm) is gekozen bij Sectie Type.
Referentie bakje Positie referentielijn van het schoenprofiel.
L positie Positie van het schoenprofiel, indien dit een L-vormig profiel is. Mogelijkheden: Links en Rechts. Voorbeeld:
        
Maak U-profiel als Indien bij Sectie Type is gekozen voor U-vorm gezette plaat of L-vorm gezette plaat, definieer hier of de gezette vorm als Gezette plaat  (Gezette Plaat eigenschappen) of als Polyplaat (Polyprofiel eigenschappen) gemaakt moet worden.

Het verschil tussen Gezette Plaat en Polyplaat komt met name tot uiting in de tekening-uitvoer:

 • van een Gezette Plaat is géén uitslagtekening te genereren.
 • van een Polyprofiel plaat is wél een uitslagtekening te genereren.

 

Van een Gezette Plaat is géén uitslagtekening te genereren.

Wilt u een uitslag van het L-of U-profiel, kies dan voor Polyplaat.

 

Tabblad Gaten


In het tabblad Gaten worden de eigenschappen van de gatenpatronen in het schoenprofiel gedefinieerd.

Optie Beschrijving
Bout norm Boutnorm. De standaard is 4014-8.8.
Gat diameter Gatdiameter. De standaard is 18 mm.
Mont/Werkpl Locatie waar de bouten moeten worden bevestigd. De standaard is Montage.
Sleufgat in U kunt de afmeting van sleufgaten in de x- en de y-richting definiëren en de speling voor oversized of tapgaten:

De standaard is 0 mm met als resultaat een rond gat.
1 Aantal gaten - verticaal
2 H.o.h. afstand – verticaal
3 Randafstanden verticaal
4 Aantal gaten - horizontaal
5 H.o.h. afstand – horizontaal
6 Randafstanden horizontaal
Offset verticaal Verticale verplaatsing tussen boutgroepen.
Als er aan beide zijden van het schoenprofiel houtdraadbouten op dezelfde hoogte in de houten balk geschroefd worden, is er een kans dat de bouten elkaar raken. Om dit te voorkomen kan één van de gat-patronen verticaal verplaatst worden. Op deze manier zullen de houtdraadbouten elkaar niet meer raken. Default waarde is 0. Voorbeeld:

Let op!: verplaatsing kan alleen indien de invoerenvelden voor verticale randafstanden van de te verplaatsen gaten leeg is. Indien in deze velden een waarde opgegeven is, zal de randafstand aangehouden worden en zullen de gaten niet verticaal verplaatst worden.

 

Tabblad Algemeen

Klik op onderstaande link voor meer informatie:
Tabblad Algemeen

Tabblad Extra las parameters


In het tabblad Extra las parameters is gedefinieerd hoe het schoenprofielen aan het hoofdonderdeel wordt verbonden.

Optie Beschrijving
Verbind onderdelen als Definieer hoe het schoenprofielen aan het hoofdonderdeel verbonden worden. De opties zijn:
 
Aangelast onderdeel
Bij optie Aangelast onderdeel worden de schoenprofielen gemaatvoerd en gelabeld als aangelaste onderdelen in de merktekening. (dus geen aparte merktekening van het schoenprofiel mogelijk)

Submerk
Bij optie Submerk wordt de schoenprofielen als sub-samenstelling beschouwd, waarvan een aparte merktekening gemaakt kan worden.
In de merktekening van het hoofdonderdeel wordt de positie van het submerk wel gemaatvoerd, maar de afmetingen van de onderdelen niet (aangezien het submerk reeds gefabriceerd is wanneer het aan het hoofdmerk gelast wordt.). Dit resulteert in een beter leesbare merktekening.

 
Wijzigen van verbindingstype Lassen < > Submerk

Bepaal het gewenste verbindingstype vóórdat het component wordt toepassen in het model.
Achteraf het verbindingstype wijzigen (aangelast onderdeel > submerk of vice versa) is niet mogelijk.
Indien u dit toch wilt, zal het component verwijderd en opnieuw toegepast moeten worden met de gewijzigde instelling.

Achteraf wijzigen van verbindingstype (lassen / submerk) is niet mogelijk!

Indien component reeds geplaatst is, kan het verbindingstype alleen gewijzigd worden door het component te verwijderen en daarna opnieuw te plaatsen (met aangepaste verbindingstype-instelling).

 

Tabblad Berekening

Klik voor meer informatie op onderstaande koppeling:
Tabblad Berekening

Lassen

Klik voor meer informatie op onderstaande koppeling:
Lassen maken
 


Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
 

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Content rating: 
Nog geen stemmen