Referentiemodellen weergeven

Toegevoegd September 30, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019i

Referentiemodellen weergeven

Referentiemodellen weergeven

Er zijn veel manieren waarop u kunt selecteren wat u over de referentiemodellen wilt weergeven en hoe.

Raadpleeg voor meer informatie over het invoegen van referentiemodellen Een referentiemodel invoegen.

Taak: Actie:
De lijst Referentiemodellen openen
 • Klik op de knopReferentiemodellen in het zijvenster aan de rechterkant van het hoofdvenster van Tekla Structures.
Referentiemodellen verbergen en weergeven
 • Klik op de oogknopnaast het model dat u wilt verbergen.

  De knop wijzigt inen het referentiemodel wordt in het 3D-venster verborgen.

 • Klik nogmaals op de oogknop om het model weer te geven.
Een groep referentiemodellen verbergen en weergeven
 • Klik op de oogknopnaast de groep die u wilt verbergen. Het groepsoogknop en de oogknoppen van het referentiemodel wijzigen alle naaren alle referentiemodellen die in de groep zijn opgenomen worden in het Tekla Structures -model verborgen.
 • Klik nogmaals op de oogknop om alle modellen in de groep weer te geven.
 • Als een groep zowel verborgen als zichtbare modellen bevat, ziet de oogknop voor de groep er als volgt uit.
 • Als er zich geen referentiemodellen in een groep bevinden, ziet de oogknop zoals dituit.
Het referentiemodel in het 3D-venster markeren
 • Klik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Referentiemodeldetails weergeven
 • Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
Details van referentiemodelobjecten weergeven
 1. Dubbelklik op het referentiemodel in de lijst Referentiemodellen.
 2. Zorg dat de selectieknopSelecteer merk (voor merken) of de selectieknopSelecteer object in merk (voor onderdelen) is ingeschakeld.
 3. Selecteer in het modelvenster het referentiemodel, houd Shift ingedrukt en scroll naar het hiërarchische niveau waarop zich het gewenste referentiemodelobject bevindt.
 4. Selecteer het object en dubbelklik erop om de details van het referentiemodelobject te openen.
Roteer het referentiemodel rondom de Z-as van het model.
 • Voer in de referentiemodeldetails de gewenste waarde in het vak Rotatie in. U kunt de rotatie ook aanwijzen.

Referentiemodellayers verbergen en weergeven
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de kleine pijl op de regel Layers om de lijst met layers weer te geven.
 3. U kunt afzonderlijke layers of alle layers weergeven en verbergen:
  • Als u alle layers wilt verbergen, klikt u op de oogknopop de regel Layers.
  • Als u afzonderlijke layers wilt verbergen, klikt u op de oogknoppenvan de afzonderlijke layers.
  • Als u meerdere layers wilt verbergen, houdt u Ctrl ingedrukt, klikt u op de gewenste layers en klikt u vervolgens op de oogknop van één van de geselecteerde layers.
  • Als de lijst Layers zowel verborgen als zichtbare layers bevat, ziet de oogknop voor de regel Layers er als volgt uit.
  • Als u alle layers verbergt, wijzigt de oogknop voor de regel Layers naar.
  • Als u afzonderlijke layers verbergt, wijzigt de oogknop voor verborgen layers naar.
Wijzigingen tussen verschillende versies van referentiemodellen detecteren

Raadpleeg voor details over wijzigingsdetectie Wijzigingen tussen referentiemodelversies detecteren.

Raadpleeg voor details over vergelijkingssets Een vergelijkingsset voor wijzigingsdetectie in referentiemodellen definiëren.

Alle referentiemodellen vernieuwen
 • Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de lijst Referentiemodellen en klikt op de knopVerversen.

  Alle modellen die niet up-to-date zijn, worden opnieuw geladen. Als een referentiemodel niet wordt gevonden, wordt er een waarschuwingssymboolweergegeven.

 • Als de bestandsnaam of het pad niet is gewijzigd, opent u de referentiemodeldetails, bladert u naar het nieuwe bestand en klikt u op Wijzigen.

U kunt ook vergrendelde referentiemodellen verversen als u de variabele XS_REFRESH_ALSO_LOCKED_REFERENCE_MODELS op TRUE in Bestand > Instellingen > Variabelen > Importeren hebt ingesteld.

Eén enkel referentiemodel vernieuwen
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de knopVerversen.

  Het model wordt opnieuw geladen. Als het referentiemodel niet wordt gevonden, wordt er een waarschuwingssymboolweergegeven.

Gebruikersattributen weergeven
 1. Dubbelklik in de lijst Referentiemodellen op het referentiemodel om de details te openen.
 2. Klik op de kleine pijl op de regel Gebruikersattributen om de lijst met gebruikersattributen weer te geven.
 3. De gebruikersattributen die voor referentiemodellen in het bestand objects.inp zijn opgegeven, worden in de lijst Gebruikersattributen weergegeven. Voer een waarde uit de lijst in of selecteer deze. Het bestand objects.inp bevindt zich standaard in ..\ProgramData\Trimble\Tekla Structures\<version>\environments\common\inp. U hebt mogelijk ook enkele bestanden objects.inp die u wijzigt en in bedrijfs- of projectmappen bewaart. Deze bestanden worden in een bepaalde volgorde gelezen.

Referentiemodellen alleen met het kijkvlaktool knippen

Stel de variabele XS_DO_NOT​​_CLIP_NATIVE​​_OBJECTS_WITH​​_CLIP_PLANE in op TRUE als u alleen referentiemodellen en puntenwolken met de tool kijkvlak wilt knippen. Als u dat doet, worden de oorspronkelijke objecten niet geknipt.

Regenereer de modelvensters nadat u de waarde hebt gewijzigd.

Deze variabele bevindt zich in de categorie Modelvenster in het dialoogvenster Geavanceerde opties.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen