Storteenheden

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

Storteenheden

Storteenheden

Als stortbeheer is ingeschakeld, kunt u storteenheden maken die stortobjecten en andere objecten combineren. Een storteenheid is een entiteit voor insitu-beton en bestaat uit een stortobject en alle gerelateerde wapening, instortvoorzieningen en andere objecten die op de plaats moeten zijn voordat beton op het bouwterrein kan worden gestort.

Er is voor elk stortobject in het model een corresponderende storteenheid waartoe het stortobject behoort. U kunt andere objecten automatisch aan storteenheden toevoegen door het commando Storteenheden berekenen te gebruiken. U kunt de storteenheden ook handmatig wijzigen.

De volgende modelobjecten kunnen aan storteenheden worden toegevoegd:

 • Wapening, zoals enkelvoudige wapeningsstaven, staafgroepen, wapeningsnetten en strengen
 • Merken (bijvoorbeeld instortvoorzieningen)
 • Submerken (bijvoorbeeld instortvoorzieningen in insitu-betonelementen)
 • Bouten (bijvoorbeeld ankerbouten en gelaste bouten)
 • Prefab-betonelementen
 • Oppervlakken die aan het stortobject zijn toegevoegd

Enkele modelobjecten zoals onderdelen en lassen kunnen niet direct aan een storteenheid worden toegevoegd. In plaats daarvan worden deze objecten indirect aan de storteenheid gekoppeld via de merken en betonelementen waartoe ze behoren.

Eén modelobject kan slechts in één storteenheid tegelijk worden opgenomen.

Storteenheden berekenen

U kunt Tekla Structures laten detecteren welke objecten storteenheden vormen en de objecten automatisch aan storteenheden toevoegen.

 1. Zorg ervoor dat stortbeheer wordt ingeschakeld.
 2. Klik op het tabblad Beton op Storteenheden berekenen.

  Tekla Structures voegt de objecten aan storteenheden toe.

U kunt de storteenheden in een stortvenster controleren of met de tool Informatie , de Organisator of lijsten.

Als u de storteenheden wilt wijzigen, kunt u handmatig objecten toevoegen en verwijderen. De handmatige toevoegingen worden bewaard, zelfs als u het commando Storteenheden berekenen opnieuw gebruikt, maar de objecten die u handmatig uit de storteenheden verwijdert, worden weer toegevoegd.

Informatie over objecten in een storteenheid opvragen en deze controleren

U kunt visueel controleren welke objecten in een storteenheid worden opgenomen. U kunt ook de tool Informatie gebruiken om informatie over de storteenheid en de objecten daarin te krijgen.

 1. Zorg ervoor dat u een stortvenster gebruikt. Als u dat niet doet, klikt u op het tabblad Beton op Stortvenster om de stortobjecten weer te geven.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer merk selectieknop is ingeschakeld.
 3. Klik op een stortobject om de storteenheid te selecteren.

  Een magenta vak geeft de storteenheid aan.

 4. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Informatie.

  Tekla Structures geeft de objecten in de storteenheid weer en geeft hun eigenschappen in het dialoogvenster Informatie object weer.

Objecten aan een storteenheid toevoegen

Behalve het gebruik van het commando Storteenheden berekenen kunt u handmatig objecten aan storteenheden toevoegen.

 1. Zorg ervoor dat u een stortvenster gebruikt. Als u dat niet doet, klikt u op het tabblad Beton op Stortvenster om de stortobjecten weer te geven.
 2. Selecteer de objecten die u aan de storteenheid wilt toevoegen.

  U kunt wapening, merken, prefab-betonelementen en bouten toevoegen.

  Als u andere objecten hebt geselecteerd, worden deze niet toegevoegd.

 3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Stort > Aan storteenheid toevoegen.

  U kunt ook naar Snel starten gaan en het commando Geselecteerde objecten aan storteenheid toevoegen gebruiken. U kunt ook een toetsenbordsneltoets aan dit commando toewijzen.

 4. Klik op een stortobject om de objecten aan de corresponderende storteenheid toe te voegen.
Tekla Structures voegt alle objecten toe die aan de storteenheid kunnen worden toegevoegd. De niet-toegestane objecten worden niet toegevoegd.
Tip:

Als u geen objecten hebt geselecteerd, kunt u eerst het commando Aan storteenheid toevoegen starten door Snel starten of een aangepaste toetsenbordsneltoets te gebruiken en vervolgens het object te selecteren dat u aan de storteenheid wilt toevoegen.

Objecten uit een storteenheid verwijderen

Na het gebruik van het commando Storteenheden berekenen kunt u handmatig objecten uit eenheden verwijderen.

 1. Selecteer het object dat u uit de eenheid wilt verwijderen.
 2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Stort > Uit storteenheid verwijderen.

  U kunt ook naar Snel starten gaan en het commando Geselecteerde objecten uit een storteenheid verwijderen gebruiken. U kunt ook een toetsenbordsneltoets aan dit commando toewijzen.

Het verwijderde object kan vervolgens handmatig aan een andere storteenheid worden toegevoegd met het commando Stort > Aan storteenheid toevoegen of automatisch met het commando Storteenheden berekenen.
Tip:

Als u geen objecten hebt geselecteerd, kunt u eerst het commando Uit storteenheid verwijderen starten door Snel starten of een aangepaste toetsenbordsneltoets te gebruiken en vervolgens het object te selecteren dat u uit de storteenheid wilt verwijderen.

Storteenheidrelaties resetten

In sommige gevallen moet u mogelijk alles of een deel van de inhoud van de storteenheid en de relaties die met het commando Storteenheden berekenen en/of het commando Aan storteenheid toevoegen zijn gedefinieerd, opnieuw instellen.

U doet dit als volgt:

 1. Ga naar Snel starten.
 2. Zoek naar en selecteer het juiste commando van het volgende:
  • Alle storteenheidrelaties resetten
  • Alle handmatig toegewezen storteenheidrelaties resetten
  • Alle storteenheidrelaties resetten behalve handmatige toewijzingen
 3. Klik in het bevestigingsdialoogvenster op Ja om storteenheidrelaties opnieuw in te stellen.

  Als u het commando Alle storteenheidrelaties resetten gebruikt en vervolgens in het bevestigingsdialoogvenster op Nee klikt om het opnieuw instellen van het handmatig toewijzen te annuleren, worden de automatische relaties nog steeds opnieuw ingesteld. Als u de automatische relaties opnieuw wilt maken, gebruikt u het commando Storteenheden berekenen opnieuw.

De eigenschappen van een storteenheid wijzigen

U kunt de storteenheideigenschappen op dezelfde manier wijzigen als stortobjecteigenschappen maar met een andere selectieknop.

 1. Zorg ervoor dat u een stortvenster gebruikt. Als u dat niet doet, klikt u op Stortvenster op het tabblad Beton om de stortobjecten weer te geven.
 2. Zorg ervoor dat deSelecteer merk selectieknop is ingeschakeld.
 3. Dubbelklik op een storteenheid waarvan u de eigenschappen wilt wijzigen.
 4. Voer in het eigenschappenvenster de storteenheideigenschappen in of wijzig deze.

  U kunt bijvoorbeeld de naam van de storteenheid en de gebruikersattributen definiëren.

 5. Klik op Wijzigen.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen