FEM

Toegevoegd April 2, 2019 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2019

FEM

FEM

De FEM-importtool en -exporttool van Tekla Structures ondersteunt diverse indelingen en biedt meerdere opties om modellen te importeren en te exporteren.

FEM (Finite Element Method) is een analyse- en berekeningsmethode die in structurele engineering wordt gebruikt. In deze elementmethode wordt het doel verdeeld over op punten gekoppelde geschikte eindige elementen die knooppunten heten.

U kunt met de FEM-importtool de volgende indelingen in Tekla Structures importeren.

Optie

Software

DSTV

DSTV-formaatgegevens (Deutsche Stahlbau-Verband). Diverse systemen, bijvoorbeeld RSTAB statische software en Masterseries Analysis & Design-systeem.

De fabricage-indeling DSTV is de standaard indeling die voor de fabricage van staalcomponenten op numeriek gecontroleerde (NC) machines wordt gebruikt. Het heeft ook een Analysis & Design-indeling die voor het overbrengen van Analysis & Design-modellen naar het fysieke 3D-model wordt gebruikt.

Verschillende programma's produceren verschillende DSTV-bestanden. Het DSTV-bestand dat bijvoorbeeld door de statische software RSTAB wordt geproduceerd, bevat alleen een statisch model. Tekla Structures exporteert het statische model (CROSS_SECTION) of het CAD-model (MEMBER_LOCATION).

SACS

SACS-modelleer- en analysesoftware

S-Frame

Analysesoftware, bijvoorbeeld FASTSOLVE.

Monorail

Monorail-systeem

STAAD

STAAD-formaatgegevens (Structural Analysis And Design). STAAD-modelleer- en analysesysteem.

FEM-import is een oude manier om STAAD-gegevens te importeren. We raden u aan een rechtstreekse koppeling naar ISM of STAAD.Pro te gebruiken, die in Tekla Warehouse beschikbaar zijn. Als Tekla Structures en STAAD.Pro of ISM zich op dezelfde machine bevinden, kunnen de rechtstreekse koppelingen worden gebruikt.

Als u een STAAD-invoerbestand compatibel met de STAAD-import van Tekla Structures wilt maken, gebruikt u de optie Joint coordinate format (Single) om het invoerbestand in STAAD op te slaan. Hiermee wordt voor elke coördinaat in het invoerbestand een regel gemaakt.

Stan 3d

Stan 3d-analysesoftware

Bus

BUS 2.5-analysesoftware

U kunt naar de volgende formaten exporteren: DSTV, MicroSAS en STAAD.

FEM Import

 1. Klik in het menu Bestand op Importeren > FEM .
 2. In het dialoogvenster Nieuw importmodel selecteert u FEM Import.
 3. Selecteer importmodel (standaard) in de lijst of voer een nieuwe naam in.
 4. Klik op OK.
 5. Klik op Eigenschappen om een dialoogvenster te openen waarin u de instellingen voor het importbestand kunt definiëren.
  Instelling Beschrijving

  Tabblad Conversie

   

  Profielconversiebestand

  Materiaalconversiebestand

  Dubbel profiel conversie bestand

  Definieer de conversiebestanden die u wilt gebruiken.

  Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

  Raadpleeg voor meer informatie over conversiebestanden Conversiebestanden.

  Tabblad Onderdelen

  Positienummer onderdeel

  Merkpositienummer

  Voer een prefix en een beginpositienummer in.

  Tabblad Parameters

  Invoer bestand

  De naam van het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.

  Type

  Selecteer het type invoerbestand: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus

  Oorsprong X, Y, Z

  Definieer de oorsprongcoördinaten om het bestand in een specifieke locatie te plaatsen.

  Standaard vloeigrens limiet

  Standaardmateriaal als vloeigrens groter of gelijk is aan limiet

  Standaardmateriaal als vloeigrens kleiner is dan limiet

  De instelling Standaardmateriaal als vloeigrens kleiner is dan limiet wordt gebruikt voor het SACS-importbestand. Definieer het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens kleiner is dan de limiet.

  De instelling Standaardmateriaal als vloeigrens groter dan of gelijk aan limiet is wordt gebruikt voor het SACS- of DSTV-importbestanden. Voor SACS definieert dit veld het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeigrens groter dan of gelijk aan de limiet is. Voor DSTV kunt u de materiaalkwaliteit hier invoeren als deze niet in het importbestand is opgenomen.

  Combineer onderdelen

  Max te combineren lengte

  Als u diverse elementen in het FEM-model in Tekla Structures tot één onderdeel wilt combineren, stelt u Combineer onderdelen in op Ja.

  Als bijvoorbeeld een ligger in een CIS-bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen in het Tekla Structures -model tot één ligger gecombineerd.

  Als u de waarde Nee gebruikt, maakt Tekla Structures een ligger voor elk element in de FEM-model.

  Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen op Ja instelt. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. Tekla Structures combineert alleen elementen in één onderdeel als hun gecombineerde lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.

  Tabblad Staad

  Materiaal

  Selecteer de materiaalkwaliteit.

  Tabblad Lijst

  Lijst maken

  Stel in op Ja om een lijst te maken.

  Lijst bekijken

  Stel in op Ja om de lijst weer te geven.

  Lijsttemplate

  Selecteer de lijsttemplate. U kunt ook naar de template bladeren.

  Lijstbestandnaam

  Voer de lijstbestandsnaam in of blader naar een lijstbestand.

  Als u de lijst geen andere naam geeft, wordt de lijst met de naam import_revision_report.rpt opgeslagen in de modelmap.

  Tabblad DSTV

  Versie

  Selecteer de DSTV-versie.

  Importeer statische elementen

  Import overige elementen

  Als het te importeren DSTV-bestand een statisch model en een CAD-model bevat, kunt u kiezen welke u wilt importeren.

  Als u Ja op Importeer statische elementen antwoordt, wordt het statische model geïmporteerd.

  Als u Ja op Import overige elementen antwoordt, wordt het CAD-model geïmporteerd.

  Tabblad Stan 3d

  Schaal

  Geef de schaal van het importmodel op. U kunt Stan 3d importeren zonder de schaal op te geven zolang het Tekla Structures -model en het importmodel in millimeters zijn. Als het Stan 3d-bestand in millimeters is, gebruikt u de schaal 1. Als het Stan 3d-bestand in meters is, gebruikt u de schaal 1000.

  Materiaal

  Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.

  Tabblad Bus

  Pos.nr.

  Geef het Pos.nr. van de kokers, kolommen, windverbanden en consoles aan die u importeert.

  Materiaal

  Voer het materiaal voor de te importeren onderdelen in.

  Naam

  Voer de naam van het te importeren onderdeel in.

  Klasse

  Voer de klasse van het te importeren onderdeel in.

  Balken buiten zicht

  Met de waarde Ja worden de bovenzijden van alle liggers op vloerniveau uitgelijnd.

  Tabblad Geavanceerd

   

  Actie wanneer de objectstatus is (vergeleken met)

  Vorig plan geeft de objecten in uw model vergeleken met de objecten in het te importeren bestand weer. Ze kunnen Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk zijn.

  Tekla Structures vergelijkt de staat van de geïmporteerde objecten met die van de objecten in uw model. Ze kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

  Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties bij het importeren van gewijzigde objecten op te geven. Deze opties zijn Geen actie , Kopiëren , Wijzigen of Verwijderen.

  Er is meestal geen noodzaak om de standaards te wijzigen.

 6. Klik op OK om naar het dialoogvenster Model importeren te gaan.
 7. Selecteer het te importeren model.
 8. Klik op Importeren.

  Tekla Structures het dialoogvenster Importmodel info weer.

 9. Selecteer welke versie van onderdelen u wilt importeren.
 10. Klik op Alles accepteren.

  Als u het model hebt gewijzigd en het opnieuw wilt importeren, kunt u ook alle wijzigingen weigeren door op Weiger alles te klikken of individuele wijzigingen te accepteren of te weigeren door op Selecteer individueel te klikken.

 11. Tekla Structures geeft het bericht Wilt u het importmodel voor latere importen opslaan? weer. Klik op Ja.

  Tekla Structures geeft het importmodel in een modelvenster weer.

 12. Klik met de rechtermuisknop op het modelvenster en selecteer Werkgebied aan gehele model aanpassen om ervoor te zorgen dat het geïmporteerde model volledig zichtbaar is.
 13. Als er onderdelen ontbreken, controleert u de waarden Venster diepte Omhoog en Omlaag in het dialoogvenster Venstereigenschappen en wijzigt u deze indien nodig.

FEM exporteren

 1. Open een Tekla Structures -model.
 2. Klik in het menu Bestand op Exporteren > FEM .

  Het dialoogvenster FEM exporteren wordt geopend.

 3. Ga naar het tabblad Conversie en voer de namen van de conversiebestanden in of blader naar de bestanden.
 4. Ga naar het tabblad Parameters en voer de naam van het uitvoerbestand in of blader naar het bestand.
 5. Selecteer het type uitvoerbestand: DSTV , MicroSAS of Staad.
 6. Stel Onderdelen splitsen in op Ja om een onderdeel in het Tekla Structures -model in diverse elementen in het geëxporteerde model te splitsen.
 7. Als u naar MicroSAS exporteert, stelt u Combineer gesegmenteerde delen (MicroSAS) in op Ja om meerdere onderdelen te combineren zodat u één onderdeel in het geëxporteerde model kunt vormen.

  Als u bijvoorbeeld een ligger in diverse elementen hebt verdeeld en de optie Ja hebt geselecteerd, combineert Tekla Structures de elementen zodat ze één ligger in het geëxporteerde model vormen. Met de optie Nee vormt elk element van de ligger in het model een individuele ligger.

 8. Als u naar Staad exporteert, gaat u naar het tabblad Staad :
  • Selecteer een optie in de lijst Profieltabel.
  • Gebruik de instelling Parametrische vormen indien mogelijk definieert u hoe Tekla Structures de profielen PL, P, D, PD en SPD naar Staad exporteert. Met Ja worden de profielen als parametrische vormen geëxporteerd zodat deze in STAAD correct kunnen worden geïdentificeerd. Met Nee worden alle profielen als standaard STAAD-vormen geëxporteerd.

   Voorbeeld van een plaat PL10*200 wanneer deze als parametrische vorm ( Ja ) wordt geëxporteerd:

   13 PRI YD 200.000000 ZD 10.000000.

   Voorbeeld van dezelfde plaat, geëxporteerd als een standaardvorm ( Nee ):

   13 TABLE ST PL10*200

 9. Als u naar DSTV exporteert, gaat u naar het tabblad DSTV:
  • Selecteer de DSTV-versie in de versielijst.
  • Selecteer in de Referentie element met of u naar een statisch model ( CROSS_SECTION ) of een CAD-model ( MEMBER_LOCATION ) wilt exporteren.
 10. Selecteer de naar het model te exporteren onderdelen.
 11. Klik op Toepassen en Maken.

  Tekla Structures maakt het exportbestand in de huidige modelmap.

Ondersteunde DSTV-entiteiten

De DSTV-entiteiten worden hieronder weergegeven. Tekla Structures ondersteunt degene die met een sterretje (*) zijn gemarkeerd. Raadpleeg voor meer informatie de DSTV-standaard 'Stahlbau - Teil 1. März 2000'.

Statische gegevens:

hoekpunt (*)

polylijn

substructuur (*)

knooppunt (*)

element (*)

element_eccentricity (*)

raster

boundary_condition

elastic_support

nodal_reaction

element_reaction

Algemene gegevens:

materiaal (*)

cross_section (*)

CAD-gegevens:

onderdeel (*)

member_location (*)

constructiegegevens

uitsnijding

gat

Specificaties voor STAAD-tabeltypen

In Tekla Structures worden de volgende specificaties voor STAAD-tabeltypen ondersteund:

 • ST (enkel gedeelte van de standaard ingebouwde tabellen)

 • ST PIPE (parametrisch)

 • ST TUBE (parametrisch)

 • RA (enkele hoek met omgekeerde Y_Z-assen)

 • D (dubbel kanaal)

 • LD (lange staaf, dubbele hoek)

 • SD (korte staaf, dubbele hoek)

 • TC (liggers met afdekplaten boven)

 • BC (liggers met afdekplaat onder)

 • TB (liggers met afdekplaten boven en onder)

U kunt de typen CM en T, door de gebruiker opgegeven typen staaltabellen (UPT) en andere afwijkende profielen importeren als u deze hebt gedefinieerd in het profielconversiebestand. U moet gebruikmaken van het underscore-teken in de STAAD-naam, bijvoorbeeld UPT_1_W10X49. In Tekla Structures worden dubbele profielen automatisch geconverteerd in deze importroutine.

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen