Hallo!

Wist u dat ingelogde gebruikers veel meer inhoud kunnen zien?

importinstellingen CAD-model

Laatst bijgewerkt August 26, 2017 by Tekla User Assistance tekla.documentation@trimble.com

Softwareversie: 
2017

importinstellingen CAD-model

Importinstellingen CAD-model

Hieronder worden de instellingen met betrekking tot het importeren van verschillende typen modellen via het dialoogvenster Nieuw import model weergegeven. Niet alle tabbladen en instellingen zijn beschikbaar voor alle importtypen. De importtypen worden naast de instellingen weergegeven, zodat u kunt zien bij welk importtype de instellingen horen. Het dialoogvenster Importeer Model wordt weergegeven als u op Eigenschappen klikt in het dialoogvenster Importeer modellen of Nieuw import model.

Tabblad Conversie

Optie

Beschrijving

Importtype

Profiel conversie bestand

Materiaal conversie bestand

Dubbel profiel conversie bestand

Stel de conversiebestanden in die u wilt gebruiken.

Met conversiebestanden worden profiel- en materiaalnamen van Tekla Structures toegewezen aan namen die in andere software worden gebruikt.

Voor SteelFab/SCIA bevinden deze opties zich op het tabblad Parameters.

CAD

FEM

CIS-model/CIMSteel

Eureka LMP

MicasPlus

SteelFab/SCIA

Tabblad Geavanceerd

Actie wanneer objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model weer, vergeleken met de objecten in het bestand dat moet worden geïmporteerd. Mogelijke toestanden zijn Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk.

In Tekla Structures wordt de toestand van de geïmporteerde objecten vergeleken met die in uw model. De toestanden kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties op te geven wanneer u gewijzigde objecten importeert. Deze opties zijn Niets doen , Kopieer , Wijzig of Verwijder.

CAD

FEM

MicasPlus

Eureka LMP

CIS-model/CIMSteel

Tabblad Onderdelen

Optie

Beschrijving

Importtype

Onderdeel Pos.-nr.

Merk Pos.-nr.

Voer een prefix en een startnummer in.

Voor SDNF bevindt deze optie zich op het tabblad SDNF.

FEM

Tabblad Parameters

Optie

Beschrijving

Importtype

Invoerbestand of ASCII-bestandsnaam

Het bestand dat u wilt importeren. U kunt ook naar het bestand bladeren.

Alles

Type of

Model type

U stelt het invoerbestand of modeltype als volgt in:

CAD: SDNF, Calma, HLI, Plantview, SDNF (PDMS), XML

FEM: DSTV, SACS, Monorail, Staad, Stan 3d, Bus

CIS Model/CIMSteel: Design, Analysis, SP3D.

CAD

FEM

CIS-model/CIMSteel

CIS-versie

Selecteer CIS/1 of CIS/2 :

  • Met CIS/1 worden bestanden geïmporteerd die compatibel zijn met de schemadeclaratie CIMsteel LPM4DEP1.

  • Met CIS/2 worden bestanden geïmporteerd die compatibel zijn met de schemadefinitie CIMsteel CIS/2 (STRUCTURAL_FRAME_SCHEMA).

CIS-model/CIMSteel

Invoer bereik

Importeer het Complete model of Alleen selectie.

CIS2-status

Onderdeel rotatie

Selecteer Voor of Boven.

MicasPlus

Oorsprong X, Y, Z

Stel de coördinaten voor de oorsprong in om het bestand op een specifieke locatie te plaatsen.

CAD

FEM

CIS-model

Eureka LPM

MicasPlus

SteelFab/SCIA

Standaard vloeigrens limiet

Standaardmateriaal als vloeigrens groter of gelijk is aan limiet

Standaardmateriaal als vloeigrens kleiner is dan limiet

De instelling Standaard materiaal als vloeigrens kleiner is dan limiet wordt gebruikt voor het SACS-importbestand. Definieer het materiaal dat moet worden gebruikt als de vloeispanning kleiner is dan de limiet.

De instelling Standaard materiaal als vloeigrens groter (of gelijk) is dan limiet wordt gebruikt voor het SACS- of DSTV-importbestanden. Voor SACS wordt met dit veld het materiaal gedefinieerd dat moet worden gebruikt als de vloeigrens groter dan of gelijk is aan de limiet. Voor DSTV kunt u de materiaalkwaliteit hier invoeren, als het niet in het importbestand is opgenomen.

FEM

Combineer onderdelen

Max te combineren lengte

Als u diverse elementen in het FEM- of CIS-model wilt combineren tot één onderdeel in Tekla Structures , stelt u Combineer onderdelen in op Ja.

Als bijvoorbeeld een ligger in een bestand uit meer dan één element bestaat en u Ja selecteert, worden de elementen gecombineerd tot één ligger in het Tekla Structures -model.

Als u de waarde Nee gebruikt, wordt in Tekla Structures een ligger gemaakt voor elk element in het FEM- of CIS-model.

Max te combineren lengte wordt alleen toegepast als u Combineer onderdelen instelt op Ja. Gebruik deze instelling om de maximumlengte voor het combineren van onderdelen te definiëren. In Tekla Structures worden elementen alleen tot één onderdeel samengevoegd, als hun gezamenlijke lengte minder is dan de waarde die u hier invoert.

FEM

CIS-model/CIMSteel

Negeer offsets

De rekenmodellen CIS/1 en CIS/2 kunnen offsets van onderdelen bevatten, wat inhoudt dat knooppunten zich niet precies op de eindpunten van de ligger bevinden. Met de standaardoptie Ja , Tekla Structures worden deze offsets gebruikt om de aanwezige onderdelen te zoeken. Met Nee , Tekla Structures wordt de locatie bepaald met behulp van de locaties van knooppunten.

CIS/CIMSteel

Negeer krachten

Gebruik deze optie als u wilt definiëren hoe krachten worden geïmporteerd. Met Nee worden in Tekla Structures absolute waarden van maximumkrachten geïmporteerd in de gebruikersattributen Afschuifkracht , Trekkracht en Moment van onderdelen. Met Ja , Tekla Structures worden krachten niet geïmporteerd.

CIS/CIMSteel

Importeer GUID (rekenmodel)

De onderdeel-GUID wordt nu opgenomen in de import.

CIS/CIMSteel

Maak logbestand

Selecteer Maken om een nieuw logbestand te schrijven en telkens het vorige logbestand te verwijderen wanneer u het model importeert.

Selecteer Toevoegen (standaard) om de logbestandsgegevens aan het einde van het bestaande logbestand toe te voegen.

Als u geen logbestand nodig hebt, selecteert u Nee.

In SDNF bevindt deze optie zich op het tabblad SDNF.

CAD (SDNF)

CIS2-status

Logbestand bekijken

Selecteer Met externe viewer om het logbestand weer te geven in een externe viewer zoals Microsoft Kladblok.

Als u het bestand niet wilt weergeven, selecteert u Nee.

Selecteer In dialoog om een aparte dialoogvensterlijst te maken waarin het bestand alleen kan worden weergegeven.

In SDNF bevindt deze optie zich op het tabblad SDNF.

CAD (SDNF)

CIS2-status

Importeer lassen

Neem lassen op in het geïmporteerde model.

SteelFab/SCIA

Importeer boutgaten

Neem boutgaten op in het geïmporteerde model.

SteelFab/SCIA

Tabblad Lijst

Optie

Beschrijving

Importtype

Maak lijst

Stel in op Ja om een lijst te maken.

CAD

FEM

Lijst bekijken

Stel in op Ja om de lijst weer te geven.

CAD

FEM

Lijst template

Hiermee selecteert u de lijsttemplate.

CAD

FEM

Lijst naam

Voer de naam van het logbestand in of blader naar een lijstbestand.

CAD

FEM

Tabblad SDNF

Optie

Beschrijving

Importtype

Onderdeel Pos.-nr.

Voer een prefix en een beginpositienummer in.

Deze instelling houdt verband met de instelling Type positie nummer.

CAD (SDNF)

SDNF versie nummer

Stel het SDNF-formaattype in op 2.0 of 3.0.

CAD (SDNF)

Fittingen en zaagsnedes meenemen

Stel in op Ja (standaard) om uitsnijdingen en fittingen in de import mee te nemen.

CAD (SDNF)

Offsets meenemen

Stel in op Ja om offsets te maken. In de meeste gevallen moet u Ja selecteren. No (standaard) positioneert handles van onderdelen op eindpunten van onderdelen.

CAD (SDNF)

Naam logbestand

Voer de naam van het logbestand in of blader naar een bestaand logbestand.

CAD (SDNF)

Type positie nummer

Het SDNF-bestand bevat ID's die kunnen worden opgenomen in gebruikersattributen van onderdelen of worden gebruikt als positienummers van onderdelen.

Selecteer Posnummer als u wilt dat de ID het positienummer van het onderdeel wordt. Gebruik de optie Pos.-nr. niet met deze optie.

Selecteer Universele ID nummers als u wilt dat de ID een gebruikersattribuut voor het onderdeel wordt.

Voor bestandsimport vanuit PDS of PDMS is Universele ID nummers de gebruikelijke optie.

Als u gebruikersattributen in dialoogvensters zichtbaar wilt maken, moet u deze toevoegen aan het bestand objects.inp.

CAD (SDNF)

Tabblad Plantview

Optie

Beschrijving

Importtype

Materiaal

Selecteer de materiaalkwaliteit.

CAD (Plantview)

FEM (Staad)

Tabblad DSTV

Optie

Beschrijving

Importtype

Versie

Hiermee selecteert u de DSTV-versie.

FEM (DSTV)

Importeer statische elementen

Import overige elementen

Als het te importeren DSTV-bestand een statisch en een CAD-model bevat, kunt u kiezen welke u wilt importeren.

Als u Ja antwoordt bij Importeer statische elementen , wordt het statische model geïmporteerd.

Als u Ja antwoordt bij Import overige elementen , wordt het CAD-model geïmporteerd.

FEM (DSTV)

Stan 3d

Optie

Beschrijving

Importtype

Schaal

Geef de schaal van het importmodel in. U kunt Stan 3d importeren zonder de schaal op te geven, zolang het Tekla Structures -model en het importmodel in millimeters zijn. Als het Stan 3d-bestand in millimeters is, gebruikt u de schaal van 1. Als het Stan 3d-bestand in meters is, gebruikt u de schaal van 1000.

FEM (Stan 3d)

Materiaal

Voer het materiaal in voor de te importeren onderdelen.

FEM (Stan 3d)

Tabblad Bus

Optie

Beschrijving

Importtype

Pos.-nr.

Geef de Pos.-nr. aan van de kokers, kolommen, windverbanden en consoles die u importeert.

FEM (Bus)

Materiaal

Voer het materiaal in voor de te importeren onderdelen.

FEM (Bus)

Naam

Voer de naam in van de te importeren onderdelen.

FEM (Bus)

Klasse

Voer de klasse in van de te importeren onderdelen.

FEM (Bus)

Balken buiten zicht

Met de waarde Ja worden de bovenzijden van alle liggers op vloerniveau uitgelijnd.

FEM (Bus)

Tabblad Geavanceerd

Optie

Beschrijving

Importtype

Actie wanneer objectstatus is (vergeleken met)

Vorig plan geeft de objecten in uw model weer, vergeleken met de objecten in het bestand dat moet worden geïmporteerd. Mogelijke toestanden zijn Nieuw , Gewijzigd , Verwijderd of Gelijk.

In Tekla Structures wordt de toestand van de geïmporteerde objecten vergeleken met die in uw model. De toestanden kunnen Niet in model , Verschillend of Gelijk zijn.

Gebruik de opties onder Niet in model , Verschillend en Gelijk om de acties op te geven wanneer u gewijzigde objecten importeert. Deze opties zijn Niets doen , Kopieer , Wijzig of Verwijder.

CAD

FEM

MicasPlus

Eureka LMP

CIS-model/CIMSteel

Quick feedback

The feedback you give here is not visible to other users. We use your comments to improve our content.
We use this to prevent automated spam submissions.
Inhoudswaardering: 
Nog geen stemmen